Video cuối cùng trong Tut Videos về lập trình C# cơ bản sẽ giới thiệu về lớp, đối tượng và phương thức. Ở đây chúng ta xây dựng hai Class là DuLieu và XuLy để phục vụ công việc lập trình CSDL Sql Server trong Console.