Trong bài học đầu tiên của chuỗi seri bài giảng về lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ C#. Ở đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu cách kết nối, tạo database, tạo table và liên kết giữa các bảng (table) trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sql Server