Trong hướng dẫn này chúng tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách định dạng font và định dạng đoạn văn bản trong HTML. Cũng giống trong word chúng ta cần định dạng các văn bản với việc định dạng font và định dạng đoạn văn bản (paragraph). Tuy nhiên, với HTML để định dạng được chúng ta cần phải sử dụng các thẻ (tag).