Trong Video này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề khai báo mảng và thực hiện các vòng lặp for, foreach, while và do … while trên ngôn ngữ lập trình C# với công cụ Visual Studio 2015.