Bài 11. Gọi File với Include và Require trong PHP

95

Câu lệnh include và require trong PHP được sử dụng để chèn nội dung của file php này vào file php khác. Việc chèn nội dung file là rất hữu ích khi bạn muốn chèn các dòng code php, html giống nhau vào nhiều trang khác nhau. Để hiểu rõ nội dung này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn kiến thức về việc gọi file với include và require trong PHP.