Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn làm quen với PhotoShop, cách thay đổi giao diện, lấy các công cụ,… cách tạo một file mới, mở một file ảnh trong máy tính, cách lưu trữ file, Export ra thành file ảnh .jpg, .gif, .png,… Ngoài ra hướng dẫn này cũng giúp bạn phân biệt hai loại ảnh bitmap và ảnh vector, cách hiệu chỉnh khi tạo ra một file mới.