Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một Stored Procedure SinhVien_SelectID và một Class XuLy để hoàn thành công việc xây dựng Bảng điểm Chi tiết Sinh viên. Trong Video này chúng ta cũng hiển thị xong các thông tin của Sinh viên (Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính).