Vòng lặp trong C++

Lập trình C++

Gồm 3 loại vòng lặp: for, while và do… while. Xin mời quý độc giả tham khảo video bài giảng chúng tôi đã biên tập dưới đây

a) Vòng lặp for

Cú pháp:

for (bien; dieu_kien; tang_giam) { 
   cac_lenh; 
}
 1. b) Vòng lặp while

Thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh mục tiêu đến khi nào điều kiện đã cho còn là đúng.

Cú pháp:

while(dieu_kien) { 
   	cac_lenh; 
}

c) Vòng lặp do… while

Tương tự  vòng lặp while, khác ở chỗ nó sẽ kiểm tra điều kiện ở  cuối vòng lặp. Đảm bảo vòng lặp được thực hiện ít nhất 1 lần

Cú pháp:

do {
    cac_lenh;
 }
while(dieu_kien);

Xét một ví dụ đơn giản về 3 loại vòng lặp:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() {
  int i;
  for (i=1; i <= 10; i++) {
   cout << i << " ";
  }
  i = 1; cout << endl;
  while(i <= 10) {
   cout << i << " ";
   i++;
  }
  i = 1; cout << endl;
  do {
   cout << i << " ";
   i++;
  }
  while(i <= 10);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *