Tìm vị trí x (nếu có) trong dãy số có n phần tử

Lập trình C++

Bài toán. Nhập vào giá trị x. Tìm vị trí x (nếu có) trong dãy số có n phần tử và đếm số lượng phần tử có giá trị bằng x. Nếu không có ghi ra -1. Ví dụ: 

SEARCH.INP

SEARCH.OUT

6 2

1 3 3 5 7 3

2 3 6

3

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  freopen("SEARCH.INP","r",stdin);
  freopen("SEARCH.OUT","w",stdout);
  int n, x, a[1000];
  cin >> n >> x;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  int tam = a[x-1], dem = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if(a[i] == tam) {
      cout << i + 1 << " ";
      dem++;
    }
  }
  if (dem == 0) cout << -1;
  else cout << endl << dem;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *