Liệt kê các dãy con liên tiếp không giảm

Lập trình C++

Bài toán. Liệt kê các dãy con liên tiếp không giảm (có nhiều hơn 1 phần tử) của dãy ban đầu, mỗi dãy trên 1 dòng. Ví dụ:

SEARCH.INP

SEARCH.OUT

6

3 4 6 2 7 3

3 4 6

2 7

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  freopen("KGIAM.INP","r",stdin);
  freopen("KGIAM.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  int i = 0; // Biến chạy i
  int d = 0; // Biến xác định vị trí của a[i]
  while (i < n-1) {
    // Nếu thỏa mãn điều kiện ko giảm
    if (a[i] < a[i+1]) {
      // Nếu a[i] là giá trị đầu tiên của dãy số
      if (d==0) {
        cout << a[i] << " " << a[i+1] << " ";
        d++;
      }
      // Trường hợp d != 0: a[i+1] là giá trị tiếp theo
      else
        cout << a[i+1] << " ";
    }
    // Ko thỏa mãn: xuống dòng viết dãy số tiếp theo
    else {
      cout << endl;
      d = 0;
    }
    i++; // Tăng biến i qua mỗi vòng lặp
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *