Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số nguyên

lập trình chuyên nghiệp

Để tìm ước số lẻ lớn nhất của một số nguyên, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định tất cả các ước số của số nguyên đó.
 2. Tìm các ước số lẻ trong danh sách các ước số.
 3. Tìm ước số lẻ lớn nhất trong danh sách ước số lẻ.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn:

Ví dụ: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số 36.

 1. Xác định tất cả các ước số của 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
 2. Tìm các ước số lẻ: 1, 3, 9.
 3. Ước số lẻ lớn nhất trong danh sách là 9.

Vậy, ước số lẻ lớn nhất của số 36 là 9.

Bạn có thể áp dụng quy trình tương tự cho bất kỳ số nguyên nào để tìm ước số lẻ lớn nhất của nó.

def tim_uoc_so_le_lon_nhat(so_nguyen):
  uoc_so_le_lon_nhat = 1
  
  for i in range(1, so_nguyen + 1):
    if so_nguyen % i == 0 and i % 2 == 1:
      uoc_so_le_lon_nhat = i
  
  return uoc_so_le_lon_nhat

# Ví dụ sử dụng:
so_nguyen = int(input("Nhập một số nguyên: "))
uoc_so_le_lon_nhat = tim_uoc_so_le_lon_nhat(so_nguyen)
print("Ước số lẻ lớn nhất của", so_nguyen, "là", uoc_so_le_lon_nhat)

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm tim_uoc_so_le_lon_nhat nhận một số nguyên làm đối số. Hàm này sẽ duyệt qua tất cả các số từ 1 đến so_nguyen và kiểm tra xem số đó có phải là ước số lẻ của so_nguyen hay không. Nếu đúng, chúng ta cập nhật giá trị của uoc_so_le_lon_nhat thành số ước số lẻ đó. Cuối cùng, hàm trả về uoc_so_le_lon_nhat.

Sau đó, chúng ta yêu cầu người dùng nhập một số nguyên và sử dụng hàm tim_uoc_so_le_lon_nhat để tìm ước số lẻ lớn nhất của số đó. Kết quả được in ra màn hình.

One thought on “Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *