Liệt kê dãy số theo quy luật với Python

Lập trình Python

Bài toán: Ứng với mỗi số tự nhiên x (0 < x < 106) ta có số tự nhiên f(x) bằng tổng bình phương các chữ số của x.

Ví dụ: Từ số 12 viết ra dãy số có 4 phần tử. Ta có dãy số theo quy luật trên sẽ là: 12 5 25 29. 

Giải thích: Số đầu tiên là 12 giữ nguyên, số thứ 2 là 12 + 22 = 5, số tiếp theo là 52 = 25, số cuối cùng là 22 + 52 = 29

Yêu cầu. Đọc dãy số tự nhiên x và số phần tử n từ file DAYSO.INP, kết quả dãy số viết theo quy luật sẽ ghi vào file DAYSO.OUT.

Ví dụ:

DAYSO.INP

DAYSO.OUT

12 10

12 5 25 29 85 89 145 42 20 4

Code tham khảo:

def f(x):
  st = str(x)
  s = 0
  for i in range(0, len(st)):
    s = s + int(st[i])**2
  return s
f_in = open("DAYSO.INP", "r")
f_out = open("DAYSO.OUT", "w")
line = f_in.readline()
a = line.split();
x, n = int(a[0]), int(a[1])
f_out.write(str(x))
for i in range(0, n-1):
  f_out.write(" " + str(f(x)))
  x = f(x)
f_in.close()
f_out.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *