Giải phương trình bậc nhất với Python

Lập trình Python

Bài toán: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0.

Yêu cầu: Nhập 2 số a, b từ file HSBN.INP, sau khi xử lý đưa ra kết quả ghi vào file PTBN.OUT

 • Nếu phương trình có nghiệm ghi -b/a làm tròn số đến 1 đơn vị
 • Nếu phương trình vô nghiệm ghi NONE
 • Nếu phương trình có vô số nghiệm ghi MULTIPLE

Code tham khảo:

fin = open("PTBN.INP","r")
fout = open("PTBN.OUT","w")
line = fin.readline()
lt = line.split()
a, b = int(lt[0]), int(lt[1])
if a == 0:
  if b == 0:
    fout.write("NONE")
  else:
    fout.write("MULTIPLE")
else:
  fout.write(str(round(float(-b/a),1)))
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *