Lập trình Scratch: Kiểm tra số chính phương

510
Lập trình Scratch

Với bài toán này, chúng ta sẽ kiểm tra một số tự nhiên N bất kỳ xem có phải là số chính phương hay không?

Tham khảo bài giảng:

Kết quả: