Giao điểm các đường thẳng (Đề thi tin học trẻ)

Bài toán – Giao điểm các đường thẳng (Dành cho học sinh THPT)

Trên mặt phẳng cho trước n đường thẳng. Hãy tính số giao điểm của các đường thẳng này. Yêu cầu tính càng chính xác càng tốt.

Các đường thẳng trên mặt phẳng được cho bởi 3 số thực A, B, C với phương trình Ax + By + C = 0, ở đây các số A, B không đồng thời bằng 0.

Dữ liệu vào của bài toán cho trong tệp B6.INP có dạng sau:

– Dòng đầu tiên ghi số n

– n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số thực A, B, C cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả của bài toán thể hiện trên màn hình.

Bài toán này yêu cầu tính số giao điểm của n đường thẳng trên mặt phẳng dựa trên phương trình của chúng. Để giải quyết bài toán này, ta có thể sử dụng một thuật toán đơn giản dựa trên nguyên lý số học và đại số tuyến tính.

Thuật toán

 1. Đọc dữ liệu vào từ file B6.INP, bao gồm số n đường thẳng và các thông tin về phương trình của chúng.
 2. Đối với mỗi cặp đường thẳng, tính giao điểm của chúng bằng cách giải hệ phương trình đồng dạng Ax + By + C = 0, với A1, B1, C1 là thông số của đường thứ nhất và A2, B2, C2 là thông số của đường thứ hai.
 3. Nếu đường thứ nhất và đường thứ hai là song song (không có giao điểm), hoặc là cùng một đường thẳng (vô số giao điểm), thì không tính giao điểm của chúng.
 4. Nếu đường thứ nhất và đường thứ hai giao nhau tại một điểm duy nhất, thì tăng biến đếm số giao điểm lên 1.
 5. Lặp lại bước 2 và 3 cho tất cả các cặp đường thẳng khác nhau.
 6. Sau khi duyệt qua tất cả các cặp đường thẳng, in ra màn hình số giao điểm của các đường thẳng.

Các bước giải bài toán

 1. Đọc dữ liệu vào từ file B6.INP.
 2. Khởi tạo biến đếm số giao điểm ban đầu là 0.
 3. Duyệt qua từng cặp đường thẳng.
 4. Tính giao điểm của từng cặp đường thẳng và cập nhật biến đếm số giao điểm.
 5. In ra màn hình số giao điểm của các đường thẳng.

Cài đặt bài toán với Python

# Đọc dữ liệu vào từ file B6.INP
with open('B6.INP', 'r') as f:
  n = int(f.readline().strip()) # số đường thẳng
  lines = [list(map(float, line.strip().split())) for line in f.readlines()] # danh sách các đường thẳng

# Khởi tạo biến đếm số giao điểm ban đầu là 0
count = 0

# Tính số giao điểm của các đường thẳng
for i in range(n):
  A1, B1, C1 = lines[i]
  for j in range(i+1, n):
    A2, B2, C2 = lines[j]
    
    # Kiểm tra đường thứ nhất và đường thứ hai có phải là cùng một đường thẳng hay không
    if (A1 == 0 and A2 == 0 and B1 != 0 and B2 != 0 and -C1/B1 == -C2/B2) or (B1 == 0 and B2 == 0 and A1 != 0 and A2 != 0 and -C1/A1 == -C2/A2):
      continue
    
    # Tính giao điểm của hai đường thẳng
    if A1*B2 != A2*B1:
      x = (B1*C2 - B2*C1) / (A1*B2 - A2*B1)
      y = (C1*A2 - C2*A1) / (A1*B2 - A2*B1)
      
      # Kiểm tra xem giao điểm có nằm trên đoạn nối hai đỉnh của đoạn thẳng hay không
      if min(A1*x + B1*y + C1, A2*x + B2*y + C2) <= 0 and max(A1*x + B1*y + C1, A2*x + B2*y + C2) >= 0:
        count += 1

# In ra màn hình số giao điểm của các đường thẳng
print("Số giao điểm của các đường thẳng là:", count)

Lưu ý: Đây chỉ là một ví dụ cài đặt đơn giản và không kiểm tra lỗi hoặc xử lý các trường hợp đặc biệt. Có thể cải tiến hoặc tối ưu hóa thêm trong thực tế tùy vào yêu cầu cụ thể của đề bài. Ngoài ra, cần đảm bảo đọc và xử lý dữ liệu đúng định dạng trong file B6.INP để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Ở đây, giả sử dữ liệu trong file B6.INP đã được chuẩn hóa và đúng định dạng theo yêu cầu đề bài.

Cài đặt bài toán với C++

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

struct Line {
  double A, B, C;
};

int main() {
  ifstream inputFile("B6.INP"); // Mở file đầu vào
  int n;
  inputFile >> n; // Đọc số đường thẳng từ file
  vector<Line> lines(n); // Khởi tạo một vector chứa thông tin của các đường thẳng

  // Đọc thông tin của các đường thẳng từ file
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    inputFile >> lines[i].A >> lines[i].B >> lines[i].C;
  }

  int count = 0; // Biến đếm số giao điểm ban đầu là 0

  // Tính số giao điểm của các đường thẳng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    double A1 = lines[i].A;
    double B1 = lines[i].B;
    double C1 = lines[i].C;
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
      double A2 = lines[j].A;
      double B2 = lines[j].B;
      double C2 = lines[j].C;

      // Kiểm tra đường thứ nhất và đường thứ hai có phải là cùng một đường thẳng hay không
      if ((A1 == 0 && A2 == 0 && B1 != 0 && B2 != 0 && -C1 / B1 == -C2 / B2) || (B1 == 0 && B2 == 0 && A1 != 0 && A2 != 0 && -C1 / A1 == -C2 / A2)) {
        continue;
      }

      // Tính giao điểm của hai đường thẳng
      if (A1 * B2 != A2 * B1) {
        double x = (B1 * C2 - B2 * C1) / (A1 * B2 - A2 * B1);
        double y = (C1 * A2 - C2 * A1) / (A1 * B2 - A2 * B1);

        // Kiểm tra xem giao điểm có nằm trên đoạn nối hai đỉnh của đoạn thẳng hay không
        if (min(A1 * x + B1 * y + C1, A2 * x + B2 * y + C2) <= 0 && max(A1 * x + B1 * y + C1, A2 * x + B2 * y + C2) >= 0) {
          count++;
        }
      }
    }
  }

  // In ra màn hình số giao điểm của các đường thẳng
  cout << "So giao diem cua cac duong thang la: " << count << endl;

  return 0;
}

Đánh giá, nhận xét về bài toán Giao điểm của các đường thẳng

Bài toán trên yêu cầu tính số giao điểm của n đường thẳng trên mặt phẳng, được biểu diễn bởi phương trình Ax + By + C = 0 với A, B, C là các số thực, và đảm bảo A, B không đồng thời bằng 0.

Đánh giá:

 • Đây là bài toán đơn giản và thực tế, có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như đồ họa máy tính, xử lý hình ảnh, điều khiển tự động, khoa học dữ liệu, v.v.
 • Bài toán yêu cầu tính chính xác số giao điểm của các đường thẳng trên mặt phẳng, điều này có thể thực hiện được với các phương pháp giải đồng thời phương trình, hoặc sử dụng thuật toán đếm số giao điểm hiệu quả.
 • Bài toán có độ phức tạp tùy thuộc vào số lượng đường thẳng n. Nếu n lớn, việc tính toán số giao điểm có thể tốn nhiều thời gian và tài nguyên tính toán.

Nhận xét:

 • Để giải quyết bài toán này, cần xử lý đồng thời nhiều đường thẳng và tính toán số giao điểm của chúng, đòi hỏi kỹ năng lập trình và tính toán chính xác.
 • Có thể cải tiến hiệu suất của thuật toán bằng cách sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa, chẳng hạn sắp xếp và loại bỏ các đường thẳng trùng lặp trước khi tính toán, hoặc sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả để lưu trữ và truy vấn thông tin đường thẳng.
 • Việc kiểm tra lỗi đầu vào và xử lý các trường hợp đặc biệt cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính đúng đắn của kết quả tính toán.
 • Bài toán này có thể được mở rộng để xử lý các dạng đường thẳng khác nhau, chẳng hạn đường thẳng vô hướng hay đường thẳng trong không gian ba chiều, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Overall, bài toán trên đòi hỏi khả năng lập trình và tính toán chính xác để đạt được kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *