Biến, hằng, các phép toán và toán tử trong C++

Lập trình C++

Xin mời quý độc giả tham khảo các vấn đề về kiểu dữ liệu, biến, hằng, các phép toán và toán tử trong C++ được chúng tôi giới thiệu trong video dưới đây

– Khai báo biến: Việc khai báo biến trong C++ rất đơn giản, cấu trúc chung thường là:

          Kiểu_dữ_liệu Tên_biến;

          Hoặc: Kiểu_dữ_liệu biến1, biến2, biến3;

Ví dụ: int a, b, c;

Bạn hoàn toàn có thể khai báo biến đồng thời với việc gán một giá trị cụ thể nào đó cho biến.

Ví dụ: int a = 50, b = 100;

– Khai báo hằng: Việc khai báo hằng cũng giống kiểu khai báo biến

Ví dụ: const int a = 50;

– Các phép toán: C++ sử dụng các phép toán cơ bản giống như các ngôn ngữ lập trình khác:

+ Phép cộng: +

+ Phép trừ: –

+ Phép nhân: *

+ Phép chia: /

+ Phép chia có dư: %

– Toán tử: Chúng ta cần lưu ý một số toán tử thông dụng trong C++

Toán tử

Ý nghĩa

Ví dụ

==

Bằng

x == y

!=

Không bằng

x != y

Lớn hơn

x > y

Nhỏ hơn

x < y

>=

Lớn hơn hoặc bằng

x >= y

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

x <= y

– Toán tử logic: Chúng ta quan tâm đến 3 toán tử logic thường dùng:

Toán tử

Ý nghĩa

Ví dụ

&&

AND

x < 5 &&  x < 10

||

OR

x < 5 || x < 4

!

NOT

!(x < 5 && x < 10)

– Toán tử gán: Giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lập trình. Chúng ta cần chú ý một số phép gán trong C++ dưới đây:

Toán tử

Ví dụ

Tương đương

=

x = 5

x = 5

+=

x += 3

x = x + 3

-=

x -= 3

x = x – 3

*=

x *= 3

x = x * 3

/=

x /= 3

x = x / 3

%=

x %= 3

x = x % 3

++

x++

x = x + 1

x–

x = x – 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *