Bài 16. Xóa, sửa CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

76

Trong bài học này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn cách xóa, sửa dữ liệu và hiển thị các kết quả sau khi xóa và sửa dữ liệu đưa lên trình duyệt website. Đây cũng là bài học cuối cùng trong chuỗi seri bài giảng học lập trình cơ bản với PHP và MySql. Sau bài giảng này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hệ thống bài giảng xây dựng website chuyên nghiệp, hiệu quả với ngôn ngữ lập trình PHP.