Bài 1. Giới thiệu về ngôn ngữ HTML

Hướng dẫn này dành cho các bạn bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Web, đây là những hướng dẫn hết sức cơ bản, chi tiết để giúp cho các bạn bắt đầu học lập trình hiểu được một trang website sẽ hoạt động dựa trên những phần mềm nào. HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML (thi thoảng mình sẽ ghi là một tập tin HTML). Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *