100 bài tập lập trình cơ bản cho người mới học lập trình

Bài tập lập trình

Đây là một số bài tập lập trình cơ bản cho người mới bắt đầu học lập trình:

 1. Viết chương trình in ra dòng chữ “Hello, World!”.
 2. Viết chương trình tính tổng của hai số nguyên.
 3. Viết chương trình tính hiệu của hai số nguyên.
 4. Viết chương trình tính tích của hai số nguyên.
 5. Viết chương trình tính thương của hai số nguyên.
 6. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong hai số nguyên.
 7. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong hai số nguyên.
 8. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số nguyên.
 9. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên.
 10. Viết chương trình tính tổng của một dãy số nguyên.
 11. Viết chương trình tính trung bình cộng của một dãy số nguyên.
 12. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một dãy số nguyên.
 13. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong một dãy số nguyên.
 14. Viết chương trình tìm số chẵn đầu tiên trong một dãy số nguyên.
 15. Viết chương trình tìm số lẻ đầu tiên trong một dãy số nguyên.
 16. Viết chương trình tìm số nguyên tố đầu tiên trong một dãy số nguyên.
 17. Viết chương trình tìm số fibonacci thứ n.
 18. Viết chương trình tính giai thừa của một số nguyên.
 19. Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên.
 20. Viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên.
 21. Viết chương trình đổi độ C sang độ F.
 22. Viết chương trình đổi độ F sang độ C.
 23. Viết chương trình tìm số đảo ngược của một số nguyên.
 24. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số đối xứng hay không.
 25. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số hoàn hảo hay không.
 26. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số Armstrong hay không.
 27. Viết chương trình tìm số nguyên tố tiếp theo của một số nguyên.
 28. Viết chương trình tìm số fibonacci tiếp theo của một số nguyên.
 29. Viết chương trình tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số nguyên.
 30. Viết chương trình tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn một số nguyên cho trước.
 31. Viết chương trình sắp xếp một dãy số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 32. Viết chương trình sắp xếp một dãy số nguyên theo thứ tự giảm dần.
 33. Viết chương trình tìm số lớn thứ hai trong một dãy số nguyên.
 34. Viết chương trình tìm số nhỏ thứ hai trong một dãy số nguyên.
 35. Viết chương trình tìm số lớn thứ k trong một dãy số nguyên.
 36. Viết chương trình tìm số nhỏ thứ k trong một dãy số nguyên.
 37. Viết chương trình đảo ngược một dãy số nguyên.
 38. Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của một số nguyên trong một dãy số nguyên.
 39. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố trong một dãy số nguyên.
 40. Viết chương trình tìm tất cả các số hoàn hảo trong một dãy số nguyên.
 41. Viết chương trình tìm tất cả các số Armstrong trong một dãy số nguyên.
 42. Viết chương trình kiểm tra một dãy số nguyên có đối xứng hay không.
 43. Viết chương trình tìm số chẵn lớn nhất trong một dãy số nguyên.
 44. Viết chương trình tìm số lẻ lớn nhất trong một dãy số nguyên.
 45. Viết chương trình tìm số chẵn nhỏ nhất trong một dãy số nguyên.
 46. Viết chương trình tìm số lẻ nhỏ nhất trong một dãy số nguyên.
 47. Viết chương trình tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số nguyên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 48. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một dãy số nguyên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 49. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong một dãy số nguyên có giá trị lớn hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 50. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một dãy số nguyên có giá trị lớn hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 51. Viết chương trình tính tổng của tất cả các số chẵn trong một dãy số nguyên. 53. Viết chương trình tính tổng của tất cả các số lẻ trong một dãy số nguyên.
 52. Viết chương trình tìm số nguyên tố đầu tiên lớn hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 53. Viết chương trình tìm số fibonacci đầu tiên lớn hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 54. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố trong khoảng từ một số nguyên cho trước đến một số nguyên khác cho trước.
 55. Viết chương trình tìm tất cả các số hoàn hảo trong khoảng từ một số nguyên cho trước đến một số nguyên khác cho trước.
 56. Viết chương trình tìm tất cả các số Armstrong trong khoảng từ một số nguyên cho trước đến một số nguyên khác cho trước.
 57. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số chính phương hay không.
 58. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số tam giác hay không.
 59. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố kép hay không.
 60. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố kép trong một khoảng cho trước.
 61. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một mảng số nguyên.
 62. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong một mảng số nguyên.
 63. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trong một mảng số nguyên.
 64. Viết chương trình tìm phần tử lớn thứ hai trong một mảng số nguyên.
 65. Viết chương trình tìm phần tử nhỏ thứ hai trong một mảng số nguyên.
 66. Viết chương trình sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 67. Viết chương trình sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự giảm dần.
 68. Viết chương trình đảo ngược một mảng số nguyên.
 69. Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong một mảng số nguyên.
 70. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố trong một mảng số nguyên.
 71. Viết chương trình tìm tất cả các số hoàn hảo trong một mảng số nguyên.
 72. Viết chương trình tìm tất cả các số Armstrong trong một mảng số nguyên.
 73. Viết chương trình tìm phần tử lớn thứ k trong một mảng số nguyên.
 74. Viết chương trình tìm phần tử nhỏ thứ k trong một mảng số nguyên.
 75. Viết chương trình tìm số nguyên tố lớn nhất trong một mảng số nguyên.
 76. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một mảng số nguyên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 77. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong một mảng số nguyên có giá trị lớn hơn hoặc bằng một số nguyên cho trước.
 78. Viết chương trình tính tổng của tất cả các số chẵn trong một mảng số nguyên.
 79. Viết chương trình tính tổng của tất cả các số lẻ trong một mảng số nguyên.
 80. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố trong một ma trận số nguyên.
 81. Viết chương trình tìm tất cả các số hoàn hảo trong một ma trận số nguyên.
 82. Viết chương trình tìm tất cả các số Armstrong trong một ma trận số nguyên.
 83. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trong một ma trận số nguyên.
 84. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trên đường chéo chính của một ma trận số nguyên.
 85. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trên đường chéo phụ của một ma trận số nguyên.
 86. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trên một hàng của một ma trận số nguyên.
 87. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử trên một cột của một ma trận số nguyên.
 88. Viết chương trình tính tổng của tất cả các phần tử nằm bên ngoài của một ma trận số nguyên.
 89. Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong một ma trận số nguyên.
 90. Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong một ma trận số nguyên.
 91. Viết chương trình sắp xếp một ma trận số nguyên theo thứ tự tăng dần của phần tử trên hàng đầu tiên.
 92. Viết chương trình sắp xếp một ma trận số nguyên theo thứ tự giảm dần của phần tử trên cột đầu tiên. 95. Viết chương trình tính tổng của hai ma trận số nguyên.
 93. Viết chương trình tính tích của hai ma trận số nguyên.
 94. Viết chương trình kiểm tra xem hai ma trận số nguyên có bằng nhau không.
 95. Viết chương trình kiểm tra xem một ma trận số nguyên có là ma trận đơn vị hay không.
 96. Viết chương trình tìm ma trận chuyển vị của một ma trận số nguyên.
 97. Viết chương trình tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận số nguyên (nếu có).

Đây là một số bài tập cơ bản để bạn có thể bắt đầu học lập trình. Tuy nhiên, để trở thành một lập trình viên giỏi, bạn cần học nhiều hơn và thực hành nhiều hơn. Hãy cố gắng đọc thêm về các ngôn ngữ lập trình khác nhau và thực hành tạo các ứng dụng thực tế để nâng cao kỹ năng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *