Xử lý văn bản trong bảng tính Excel

Excel là một trong những phần mềm văn phòng phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ chức. Ngoài khả năng tính toán và quản lý dữ liệu, Excel cũng cung cấp một số công cụ mạnh mẽ để xử lý văn bản trong bảng tính.

Trong Excel, bạn có thể sử dụng các hàm để tách, ghép, thay thế và định dạng văn bản một cách hiệu quả. Một trong những hàm phổ biến nhất để xử lý văn bản là hàm CONCATENATE, cho phép bạn ghép các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp nhiều cột dữ liệu hoặc khi bạn muốn tạo một chuỗi văn bản phức tạp bao gồm các giá trị khác nhau. Cụ thể: Hàm CONCATENATE trong Excel được sử dụng để nối các chuỗi văn bản lại với nhau. Hàm này có thể được sử dụng để nối các giá trị trong các ô thành một chuỗi văn bản duy nhất.

Cú pháp của hàm CONCATENATE như sau: =CONCATENATE(text1, [text2], …)

Trong đó:

 • Text1: chuỗi đầu tiên hoặc ô chứa chuỗi đầu tiên mà bạn muốn nối.
 • [Text2]: chuỗi thứ hai hoặc ô chứa chuỗi thứ hai mà bạn muốn nối. Bạn có thể nối nhiều chuỗi văn bản bằng cách thêm các tham số chuỗi tiếp theo như vậy.
 • …: các chuỗi tiếp theo mà bạn muốn nối với chuỗi ban đầu.

Ví dụ: =CONCATENATE(“Hello “, “world”) sẽ trả về chuỗi “Hello world”.

Bạn cũng có thể sử dụng dấu & để nối chuỗi văn bản. Ví dụ: =”Hello ” & “world” sẽ trả về chuỗi “Hello world”.

Hàm CONCATENATE rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp nhiều giá trị, ví dụ như nối tên và họ, tạo ra các đường dẫn URL, hoặc tạo các chuỗi phân cách dấu phẩy trong Excel.

Ngoài ra, Excel còn cung cấp các hàm khác như LEFT, RIGHT, MID để tách một chuỗi văn bản thành các phần khác nhau. Hàm SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế một chuỗi con trong một chuỗi văn bản bằng một chuỗi khác. Hàm FIND và SEARCH được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi văn bản và trả về vị trí của chuỗi con đó.

Dưới đây là liệt kê một số hàm xử lý văn bản hữu ích trong Excel:

 1. CONCATENATE: Hàm này được sử dụng để ghép các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau.
 2. LEFT: Hàm này trích xuất một số ký tự ở bên trái của một chuỗi văn bản.
 3. RIGHT: Hàm này trích xuất một số ký tự ở bên phải của một chuỗi văn bản.
 4. MID: Hàm này trích xuất một số ký tự từ một vị trí bắt đầu cho đến một vị trí kết thúc từ một chuỗi văn bản.
 5. LEN: Hàm này trả về độ dài của một chuỗi văn bản.
 6. LOWER: Hàm này chuyển đổi các ký tự trong một chuỗi văn bản sang chữ thường.
 7. UPPER: Hàm này chuyển đổi các ký tự trong một chuỗi văn bản sang chữ hoa.
 8. PROPER: Hàm này chuyển đổi các ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi văn bản sang chữ hoa.
 9. SUBSTITUTE: Hàm này thay thế một chuỗi con trong một chuỗi văn bản bằng một chuỗi khác.
 10. FIND: Hàm này tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi văn bản và trả về vị trí của chuỗi con đó.
 11. TRIM: Hàm này loại bỏ khoảng trắng không cần thiết ở đầu và cuối của một chuỗi văn bản.
 12. TEXT: Hàm này định dạng một giá trị thành một chuỗi văn bản theo một định dạng cụ thể.
 13. CLEAN: Hàm này loại bỏ các ký tự không in được trong một chuỗi văn bản, chẳng hạn như các ký tự ASCII không hợp lệ.
 14. REPT: Hàm này lặp lại một chuỗi văn bản một số lần cụ thể.
 15. SUBSTITUTE: Hàm này thay thế một chuỗi con trong một chuỗi văn bản bằng một chuỗi khác.
 16. CHAR: Hàm này trả về ký tự tương ứng với một mã số ASCII nhất định.
 17. CODE: Hàm này trả về mã số ASCII của ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản.
 18. REPLACE: Hàm này thay thế một số ký tự trong một chuỗi văn bản bằng một chuỗi khác.
 19. CONCAT: Hàm này được sử dụng để ghép các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau, tương tự như CONCATENATE nhưng có thể sử dụng với nhiều tham số hơn.
 20. LEFTB, RIGHTB, MIDB: Các hàm này tương tự như LEFT, RIGHT, MID, nhưng xử lý chuỗi văn bản có chứa các ký tự đa byte (như tiếng Nhật, tiếng Trung), trong đó mỗi ký tự có thể có đến 2 byte hoặc hơn.
 21. TEXTJOIN: Hàm này được sử dụng để ghép các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau và chèn một ký tự phân cách giữa các giá trị. Nó có thể xử lý nhiều mảng giá trị cùng lúc.
 22. LENB: Hàm này trả về độ dài của một chuỗi văn bản bao gồm cả ký tự đa byte.
 23. SEARCH: Hàm này tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi văn bản và trả về vị trí của chuỗi con đó. Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 24. SUBSTITUTEB: Hàm này thay thế một chuỗi con trong một chuỗi văn bản bao gồm cả ký tự đa byte bằng một chuỗi khác.
 25. T: Hàm này chuyển đổi một giá trị sang văn bản. Nó được sử dụng khi bạn muốn kết hợp một giá trị với một chuỗi văn bản.
 26. CONCATENATEX: Hàm này được sử dụng để ghép các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau và có thể sử dụng với một mảng dữ liệu.
 27. LEFTB, RIGHTB, MIDB: Các hàm này tương tự như LEFT, RIGHT, MID, nhưng xử lý chuỗi văn bản có chứa các ký tự đa byte (như tiếng Nhật, tiếng Trung), trong đó mỗi ký tự có thể có đến 2 byte hoặc hơn.
 28. REPLACEB: Hàm này thay thế một số ký tự trong một chuỗi văn bản bao gồm cả ký tự đa byte bằng một chuỗi khác.
 29. REGEXMATCH: Hàm này sử dụng các biểu thức chính quy để kiểm tra xem một chuỗi văn bản có khớp với một mẫu nào đó hay không.
 30. REGEXREPLACE: Hàm này sử dụng các biểu thức chính quy để tìm kiếm và thay thế các chuỗi văn bản trong một chuỗi khác.

Ngoài các hàm, Excel còn có các công cụ định dạng văn bản mạnh mẽ như định dạng số, ngày tháng và chuỗi văn bản. Bạn có thể sử dụng các lệnh định dạng để thay đổi cách hiển thị của dữ liệu trong bảng tính.

Để xử lý văn bản trong Excel một cách hiệu quả, bạn nên biết cách sử dụng các công cụ và hàm một cách chính xác và hiểu rõ các tính năng của chúng. Nếu bạn làm việc với các tệp dữ liệu lớn và phức tạp, hãy xem xét sử dụng các công cụ chuyên dụng như Power Query hoặc VBA để giải quyết các nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *