Tính giá trị của số fibonacci thứ n trong Java

Để tính giá trị của số Fibonacci thứ n trong Java, chúng ta có thể sử dụng một hàm đệ quy. Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra nếu n bằng 0 hoặc 1, ta sẽ trả về giá trị tương ứng là 0 hoặc 1. Nếu không, chúng ta sẽ sử dụng đệ quy để tính giá trị của số Fibonacci thứ n bằng cách cộng số Fibonacci thứ (n-1) và (n-2) lại với nhau. Dưới đây là ví dụ mã Java để tính giá trị của số Fibonacci thứ n:

public static int fibonacci(int n) {
  if (n == 0) {
    return 0;
  } else if (n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
  }
}

Ví dụ: nếu bạn muốn tính giá trị của số Fibonacci thứ 5, bạn có thể gọi hàm này như sau:

int n = 5;
int fib = fibonacci(n);
System.out.println("Giá trị của số Fibonacci thứ " + n + " là " + fib);

Kết quả sẽ là “Giá trị của số Fibonacci thứ 5 là 5” vì số Fibonacci thứ 5 là 5 (1, 1, 2, 3, 5).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *