Tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số nguyên với Java

Bài tập lập trình

Để tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số nguyên trong Java, bạn có thể sử dụng các bước sau:

Tạo một phương thức để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không:

public static boolean isPrime(int number) {
  if (number < 2) {
    return false;
  }
  for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++) {
    if (number % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Tạo một phương thức để tìm số nguyên tố lớn nhất trong dãy số nguyên:

public static int findLargestPrime(int[] numbers) {
  int largestPrime = Integer.MIN_VALUE;
  for (int number : numbers) {
    if (isPrime(number) && number > largestPrime) {
      largestPrime = number;
    }
  }
  return largestPrime;
}

Sử dụng phương thức findLargestPrime() để tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số:

public static void main(String[] args) {
  int[] numbers = { 2, 5, 10, 7, 15, 13, 20 };
  int largestPrime = findLargestPrime(numbers);
  System.out.println("Số nguyên tố lớn nhất trong dãy là: " + largestPrime);
}

Dưới đây là mã nguồn đầy đủ cho bài toán tìm số nguyên tố lớn nhất trong một dãy số nguyên trong Java:

public class Main {
  
  public static boolean isPrime(int number) {
    if (number < 2) {
      return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++) {
      if (number % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
  
  public static int findLargestPrime(int[] numbers) {
    int largestPrime = Integer.MIN_VALUE;
    for (int number : numbers) {
      if (isPrime(number) && number > largestPrime) {
        largestPrime = number;
      }
    }
    return largestPrime;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = { 2, 5, 10, 7, 15, 13, 20 };
    int largestPrime = findLargestPrime(numbers);
    System.out.println("Số nguyên tố lớn nhất trong dãy là: " + largestPrime);
  }
}

Kết quả được in ra màn hình sẽ là số nguyên tố lớn nhất trong dãy số, trong trường hợp này là số 13.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *