Tìm các số nguyên dương có 3 chữ số bằng tổng lập phương 3 chữ số của nó

Lập trình C++

Tìm tất cả các số nguyên n có 3 chữ số abc sao cho: Tổng các lập phương các chữ số của nó thì bằng chính nó. Kết quả tìm được lưu vào tệp LAPPHUONG.OUT là dãy số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên (mỗi số cách nhau một dấu cách)

Cách 1:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("LAPPHUONG.OUT","w",stdout);
  for (int i = 100; i < 1000; i++) {
    int a = i / 100;
    int b = (i % 100) / 10;
    int c = (i % 100) % 10;
    if (i == a*a*a + b*b*b + c*c*c)
      cout << a << b << c << " ";
  }
  return 0;
}

Cách 2:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("LAPPHUONG.OUT","w",stdout);
  for (int a = 1; a <= 9; a++) {
    for (int b = 0; b <=9; b++) {
      for (int c = 0; c <= 9; c++) {
        if (100*a + 10*b + c == a*a*a + b*b*b + c*c*c)
          cout << a << b << c << " ";
      }
    }
  }
  return 0;
}

Kết quả: 153 370 371 407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *