Tìm giá trị nhỏ nhì của dãy số

Lập trình C++

Bài 8. Tìm giá trị nhỏ nhì (nếu có) của dãy số và đưa ra các vị trí đạt giá trị đó. Nếu không có thì ghi ra -1. Ví dụ: 

MIN2.INP

MIN2.OUT

6
27 13 24 19 17 20

5

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main () {
  freopen("MIN2.INP","r",stdin);
  freopen("MIN2.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000], b[1000];
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    b[i] = a[i];
  }
  sort(b, b+n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] == b[1])
      cout << i+1;
  }
  if (b[1] == b[0]) cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *