Tìm chuỗi con không giảm dài nhất trong Pascal

Lập trình Pascal

Chuỗi con không giảm dài nhất (Longest Increasing Subsequence) là một chuỗi con trong dãy số đầu vào mà các phần tử trong chuỗi con đó được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trong Pascal, ta có thể sử dụng thuật toán Dynamic Programming để tìm chuỗi con không giảm dài nhất (LIS) của một dãy số. Cụ thể, ta có thể sử dụng một mảng dp với độ dài bằng với độ dài của dãy số đầu vào để lưu độ dài của LIS tại mỗi vị trí.

Với mỗi vị trí i trong dãy số đầu vào, ta duyệt qua tất cả các vị trí j trước đó (j < i), nếu số tại vị trí i lớn hơn số tại vị trí j và dp[j] + 1 lớn hơn dp[i] thì ta cập nhật dp[i] = dp[j] + 1.

Sau khi duyệt xong, LIS có độ dài lớn nhất sẽ là giá trị lớn nhất trong mảng dp.

Dưới đây là mã Pascal mô tả thuật toán trên:

function LongestIncreasingSubsequence(arr: array of Integer): Integer;
var
 n, i, j: Integer;
 dp: array of Integer;
begin
 n := Length(arr);
 SetLength(dp, n);
 
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  dp[i] := 1;
  for j := 0 to i - 1 do
  begin
   if (arr[i] > arr[j]) and (dp[j] + 1 > dp[i]) then
    dp[i] := dp[j] + 1;
  end;
 end;

 Result := 0;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  if dp[i] > Result then
   Result := dp[i];
 end;
end;

Bạn có thể sử dụng hàm LongestIncreasingSubsequence này để tìm chuỗi con không giảm dài nhất của một dãy số bất kỳ.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng hàm LongestIncreasingSubsequence để tìm chuỗi con không giảm dài nhất của một dãy số trong Pascal:

program LISExample;

function LongestIncreasingSubsequence(arr: array of Integer): Integer;
var
 n, i, j: Integer;
 dp: array of Integer;
begin
 n := Length(arr);
 SetLength(dp, n);
 
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  dp[i] := 1;
  for j := 0 to i - 1 do
  begin
   if (arr[i] > arr[j]) and (dp[j] + 1 > dp[i]) then
    dp[i] := dp[j] + 1;
  end;
 end;

 Result := 0;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  if dp[i] > Result then
   Result := dp[i];
 end;
end;

var
 arr: array of Integer;
 n, i: Integer;
begin
 // Nhập dãy số từ bàn phím
 Write('Nhap so phan tu cua day: ');
 ReadLn(n);
 SetLength(arr, n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  Write('Nhap phan tu thu ', i + 1, ': ');
  ReadLn(arr[i]);
 end;

 // Tìm chuỗi con không giảm dài nhất
 WriteLn('Chuoi con khong giam dai nhat la: ', LongestIncreasingSubsequence(arr));
end.

Ví dụ: Nếu ta nhập dãy số [1, 3, 2, 4, 5, 2, 6, 7], chương trình sẽ xuất ra kết quả là “Chuoi con khong giam dai nhat la: 5”, cho biết chuỗi con không giảm dài nhất của dãy số này có độ dài là 5 và là [1, 3, 4, 6, 7].

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *