Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

Lập trình C++

Bài toán: Tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên dương n (n <= 1018). Ví dụ: 1342689543 cho kết quả là 9.

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("XMAX.INP","r",stdin);
  freopen("XIMAX.OUT","w",stdout);
  int64_t n;
  cin >> n;
  int max = 0;
  int t;
  while (n > 0) {
    t = n % 10;
    if (t > max) max = t;
    n /= 10;
  }
  cout << max;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *