Thuật toán Quick Sort – Sắp xếp nhanh

Lập trình C++

Giống như Merge sort, thuật toán sắp xếp quick sort là một thuật toán chia để trị( Divide and Conquer algorithm). Nó chọn một phần tử trong mảng làm điểm đánh dấu(pivot). Thuật toán sẽ thực hiện chia mảng thành các mảng con dựa vào pivot đã chọn. Việc lựa chọn pivot ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ sắp xếp. Nhưng máy tính lại không thể biết khi nào thì nên chọn theo cách nào.

Ý tưởng của thuật toán sắp xếp quick sort

 

Tầm quan trọng của phân đoạn trong thuật toán quick sort

Mấu chốt chính của thuật toán quick sort là việc phân đoạn dãy số (Xem hàm partition()). Mục tiêu của công việc này là: Cho một mảng và một phần tử x là pivot. Đặt x vào đúng vị trí của mảng đã sắp xếp. Di chuyển tất cả các phần tử của mảng mà nhỏ hơn x sang bên trái vị trí của x, và di chuyển tất cả các phần tử của mảng mà lớn hơn x sang bên phải vị trí của x.

Khi đó ta sẽ có 2 mảng con: mảng bên trai của x và mảng bên phải của x. Tiếp tục công việc với mỗi mảng con(chọn pivot, phân đoạn) cho tới khi mảng được sắp xếp.

Thuật toán phân đoạn

Đặt pivot là phần tử cuối cùng của dãy số arr. Chúng ta bắt đầu từ phần tử trái nhất của dãy số có chỉ số là left, và phần tử phải nhất của dãy số có chỉ số là right -1(bỏ qua phần tử pivot). Chừng nào left < right mà arr[left] > pivot và arr[right] < pivot thì đổi chỗ hai phần tử left và right. Sau cùng, ta đổi chỗ hai phần tử left và pivot cho nhau. Xem hình minh họa phía dưới. Khi đó, phần tử left đã đứng đúng vị trí và chia dãy số làm đôi(bên trái và bên phải)

Minh họa quá trình phân đoạn trong thuật toán quick sort

Code minh họa thuật toán phân đoạn:

int partition (int arr[], int low, int high)
{
  int pivot = arr[high];  // pivot
  int left = low;
  int right = high - 1;
  while(true){
    while(left <= right && arr[left] < pivot) left++; // Tìm phần tử >= arr[pivot]
    while(right >= left && arr[right] > pivot) right--; // Tìm phần tử <= arr[pivot]
    if (left >= right) break; // Đã duyệt xong thì thoát vòng lặp
    swap(&arr[left], &arr[right]); // Nếu chưa xong, đổi chỗ.
    left++; // Vì left hiện tại đã xét, nên cần tăng
    right--; // Vì right hiện tại đã xét, nên cần giảm
  }
  swap(&arr[left], &arr[high]);
  return left; // Trả về chỉ số sẽ dùng để chia đổi mảng
}

Ví dụ cho quá trình phân đoạn:

arr[] = {10, 80, 30, 90, 40, 50, 70}
Indexes: 0  1  2  3  4  5  6 
 
pivot = 6, left = 0, right = 5
 
arr[left] = 10 < arr[pivot] = 70 và left <= right, left = 1
arr[left] = 80 > arr[pivot] = 70, tạm dừng
 
arr[right] = 50 < arr[pivot] = 70, tạm dừng
 
Do left < right, đổi chỗ arr[left], arr[right]
arr[] = {10, 50, 30, 90, 40, 80, 70}
left = 2, right = 4
 
arr[left] = 30 < arr[pivot] = 70 và left <= right, left = 3
arr[left] = 90 > arr[pivot] = 70, tạm dừng
 
arr[right] = 40 < arr[pivot] = 70, tạm dừng
 
Do left < right, đổi chỗ arr[left], arr[right]
arr[] = {10, 50, 30, 40, 90, 80, 70}
left = 4, right = 3
 
// Do left >= right
arr[] = {10, 50, 30, 40, 70, 80, 90}. // Đổi chỗ arr[left] và arr[pivot]
 
Bây giờ, 70 đã nằm đúng vị trí, các phần từ <= 70 nằm phía trước và lớn hơn 70 nằm phía sau.

Quy trình của thuật toán sắp xếp quick sort:

Bước 1: Ly phn tcht là phn tử ở cui danh sách.
Bước 2: Chia mng theo phn tcht.
Bước 3: Sdng sp xếp nhanh mt cách đệ qui vi mng con bên trái.
Bước 4: Sdng sp xếp nhanh mt cách đệ qui vi mng con bên phi.

Code Minh họa cho thuật toán Quick sort:

void quickSort(int arr[], int low, int high)
{
  if (low < high)
  {
    /* pi là chỉ số nơi phần tử này đã đứng đúng vị trí
     và là phần tử chia mảng làm 2 mảng con trái & phải */
    int pi = partition(arr, low, high);
 
    // Gọi đệ quy sắp xếp 2 mảng con trái và phải
    quickSort(arr, low, pi - 1);
    quickSort(arr, pi + 1, high);
  }
}

Minh họa thuật toán sắp xếp quick sort sử dụng ngôn ngữ C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void swap(int* a, int* b)
{
	int t = *a;
	*a = *b;
	*b = t;
}
int partition (int arr[], int low, int high)
{
	int pivot = arr[high];
	int i = (low - 1);

	for (int j = low; j <= high - 1; j++)
	{
		if (arr[j] < pivot)
		{
			i++;
			swap(&arr[i], &arr[j]);
		}
	}
	swap(&arr[i + 1], &arr[high]);
	return (i + 1);
}
void quickSort(int arr[], int low, int high)
{
	if (low < high)
	{
		int pi = partition(arr, low, high);
		quickSort(arr, low, pi - 1);
		quickSort(arr, pi + 1, high);
	}
}
void printArray(int arr[], int size)
{
	int i;
	for (i = 0; i < size; i++)
		cout << arr[i] << " ";
	cout << endl;
}
int main()
{
	int arr[] = {10, 7, 8, 9, 1, 5};
	int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	quickSort(arr, 0, n - 1);
	cout << "Sorted array: \n";
	printArray(arr, n);
	return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *