Thuật toán Mã hóa và Giải mã

Mã hóa và Giải mã

Giới thiệu về Mã hóa và Giải mã

Mã hóa và Giải mã là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực mật mã học. Mật mã học là nghệ thuật hay khoa học về mã hóa thông tin để bảo vệ thông tin từ kẻ tấn công. Bài toán mã hóa và giải mã được sử dụng để mã hóa thông tin trước khi gửi qua mạng hoặc lưu trữ trên máy tính.

Mã hóa là quá trình chuyển đổi thông tin ban đầu thành một dạng khác mà chỉ có người có chìa khóa mới có thể đọc được. Còn giải mã là quá trình đọc lại thông tin ban đầu từ dạng đã mã hóa. Trong quá trình mã hóa và giải mã, người gửi và người nhận thông tin phải có cùng một chìa khóa.

Một số kỹ thuật mã hóa được sử dụng trong bài toán mã hóa và giải mã bao gồm:

 1. Mã hoá Caesar: đây là kỹ thuật mã hóa cổ điển nhất, được sử dụng từ thời La Mã cổ đại. Phương pháp mã hóa này dựa trên việc dịch chuyển các ký tự trong văn bản gốc theo một quy tắc nhất định.

 2. Mã hoá Vigenère: đây là một kỹ thuật mã hóa phổ biến trong thời kỳ Phục hưng. Kỹ thuật này sử dụng một bảng mã hóa để thực hiện việc mã hóa thông tin.

 3. RSA: là một thuật toán mã hóa khóa công khai được phát triển bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman vào năm 1977. RSA sử dụng một cặp khóa khác nhau để mã hóa và giải mã thông tin.

 4. Blowfish: là một thuật toán mã hóa đối xứng được phát triển bởi Bruce Schneier vào năm 1993. Blowfish được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng bảo mật và được coi là một trong những thuật toán mã hóa tốt nhất hiện nay.

 5. AES: là một thuật toán mã hóa đối xứng được phát triển bởi Joan Daemen và Vincent Rijmen vào năm 1998. AES là một trong những thuật toán mã hóa được sử dụng rộng rãi nhất trong các ứng dụng bảo mật hiện nay.

Thuật toán Caesar

Để cài đặt bài toán mã hóa Caesar, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị một đoạn văn bản cần mã hóa. Đây có thể là một đoạn tin nhắn, một đoạn văn bản quan trọng hay bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn bảo vệ.

Bước 2: Xác định khoá mã hóa. Khoá mã hóa là một số nguyên dương được chọn trước để thay đổi vị trí của các chữ cái trong bảng chữ cái. Trong mã hóa Caesar, khoá mã hóa là số bước dịch chữ cái. Ví dụ: nếu khoá mã hóa là 3, thì chữ A sẽ được mã hóa thành chữ D, chữ B sẽ được mã hóa thành chữ E và vậy tiếp tục.

Bước 3: Thực hiện mã hóa. Để mã hóa một đoạn văn bản, bạn sẽ dịch chuyển mỗi chữ cái trong đoạn văn bản đó theo khoá mã hóa đã chọn. Ví dụ: Nếu khoá mã hóa là 3 và đoạn văn bản cần mã hóa là “HELLO”, thì đoạn văn bản mã hóa sẽ là “KHOOR”.

Bước 4: Giải mã đoạn văn bản đã được mã hóa. Để giải mã đoạn văn bản đã được mã hóa, bạn sẽ áp dụng lại khoá mã hóa bằng cách dịch chuyển ngược lại các chữ cái. Ví dụ: Nếu khoá mã hóa là 3 và đoạn văn bản cần giải mã là “KHOOR”, thì đoạn văn bản giải mã sẽ là “HELLO”.

Bước 5: Kiểm tra tính đúng đắn của mã hóa và giải mã. Bạn cần kiểm tra kỹ các đoạn văn bản đã được mã hóa và giải mã để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả của bài toán.

Thuật toán Vigenère

Bài toán Mã hoá Vigenère là một phương pháp mã hoá văn bản bằng cách sử dụng một chuỗi khóa dài hơn và phức tạp hơn so với phương pháp mã hoá Caesar. Trong phương pháp này, mỗi ký tự của văn bản gốc được mã hoá bằng cách sử dụng một ký tự tương ứng trên chuỗi khóa.

Các bước để mã hoá văn bản bằng phương pháp Vigenère như sau:

 1. Chuẩn bị chuỗi khóa: Để mã hoá văn bản, ta cần chuỗi khóa có độ dài ít nhất bằng độ dài của văn bản. Chuỗi khóa này sẽ được sử dụng để mã hoá từng ký tự của văn bản.

 2. Chuyển đổi ký tự văn bản và khóa thành số: Ta cần chuyển đổi các ký tự trong văn bản và chuỗi khóa thành các số tương ứng trên bảng chữ cái, bắt đầu từ số 0. Ví dụ: A=0, B=1, C=2, v.v.

 3. Mã hoá từng ký tự của văn bản: Để mã hoá một ký tự trong văn bản, ta lấy ký tự tương ứng trên chuỗi khóa và cộng nó với ký tự đó trên văn bản. Kết quả là một số, và ta lấy số này chuyển đổi thành ký tự tương ứng trên bảng chữ cái.

 4. Lặp lại quá trình mã hoá cho toàn bộ văn bản: Thực hiện các bước trên đối với từng ký tự trong văn bản cho đến khi mã hoá toàn bộ văn bản.

Sau khi đã mã hoá, ta có thể giải mã bằng cách thực hiện các bước trên ngược lại. Để giải mã, ta lấy ký tự tương ứng trên chuỗi khóa và trừ nó đi với ký tự mã hoá được. Kết quả là một số, và ta lấy số này chuyển đổi thành ký tự tương ứng trên bảng chữ cái.

Thuật toán RSA

RSA là một hệ mật mã công khai được đặt tên theo ba nhà toán học Rivest, Shamir và Adleman, người đã phát triển nó vào năm 1977. RSA sử dụng thuật toán mã hóa và giải mã dựa trên sự phân tích yếu tố nguyên tố của các số nguyên lớn.

Để cài đặt bài toán RSA, ta cần làm các bước sau:

 1. Tạo hai số nguyên ngẫu nhiên lớn p và q. Đây là những số nguyên tố rất lớn, có thể có độ dài 1024 bit hoặc nhiều hơn.

 2. Tính n = p * q. Đây là giá trị của khóa công khai, được sử dụng để mã hóa thông điệp.

 3. Tính tổng số ước số của (p-1) và (q-1), đó là hàm số Euler của n, ký hiệu là phi(n).

 4. Chọn một số nguyên e trong khoảng từ 1 đến phi(n) sao cho e và phi(n) là hai số nguyên tố cùng nhau. Đây là giá trị khóa công khai khác, được sử dụng để mã hóa thông điệp.

 5. Tính d sao cho (d * e) mod phi(n) = 1. Đây là giá trị của khóa bí mật, được sử dụng để giải mã thông điệp.

 6. Để mã hóa một thông điệp, ta sử dụng khóa công khai (n, e) để tính toán ciphertext c của thông điệp m bằng c = m^e mod n.

 7. Để giải mã một ciphertext, ta sử dụng khóa bí mật (n, d) để tính toán plaintext m của ciphertext c bằng m = c^d mod n.

Thuật toán AES

Thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) là một trong những thuật toán mã hóa đối xứng phổ biến nhất hiện nay. Đây là một thuật toán mã hóa khối (block cipher) với độ dài khối là 128 bit, được sử dụng trong nhiều ứng dụng bảo mật như giao thức SSL/TLS, mã hóa file và email.

Các bước thực hiện thuật toán AES như sau:

 1. Khóa khóa chính (Key schedule): Khóa chính được chuyển đổi từ khóa đầu vào bằng một thuật toán khóa khóa chính (key schedule). Trong quá trình này, khóa ban đầu được mở rộng và chuyển đổi thành một bộ khóa con được sử dụng để mã hóa các khối dữ liệu.

 2. Mã hóa khối dữ liệu (SubBytes): Trong quá trình này, các giá trị byte trong khối dữ liệu được thay thế bằng các giá trị khác dựa trên một bảng thay thế cụ thể (S-box). Bảng này được tạo ra từ khóa chính và được sử dụng để đảm bảo tính ngẫu nhiên và khó đoán của quá trình mã hóa.

 3. Dịch vị hàng (ShiftRows): Trong quá trình này, các hàng trong khối dữ liệu được dịch vị sang phải. Điều này đảm bảo tính ngẫu nhiên và khó đoán của quá trình mã hóa.

 4. Pha trộn cột (MixColumns): Trong quá trình này, các cột của khối dữ liệu được pha trộn với nhau bằng cách thực hiện một phép toán ma trận đặc biệt. Điều này đảm bảo tính ngẫu nhiên và khó đoán của quá trình mã hóa.

 5. Thêm khóa con (AddRoundKey): Trong quá trình này, khối dữ liệu được XOR với một khóa con được tạo ra từ khóa chính và số vòng lặp hiện tại. Điều này đảm bảo tính bảo mật của quá trình mã hóa.

Quá trình này được lặp lại cho tất cả các khối dữ liệu trong chuỗi dữ liệu được mã hóa, với mỗi vòng lặp sử dụng một khóa con khác nhau được tạo ra từ khóa chính. Cuối cùng, một khối dữ liệu được mã hóa với thuật toán AES sẽ được giải mã bằng cách thực hiện các bước tương tự theo thứ tự ngược lại, bằng cách sử dụng khóa con ngược lại.

Thuật toán Blowfish

Blowfish là một thuật toán mã hóa đối xứng với khóa độ dài biến đổi có thể lên tới 448 bit. Nó sử dụng một chuỗi khóa để mã hóa và giải mã dữ liệu. Dưới đây là các bước thực hiện thuật toán Blowfish:

 1. Khởi tạo bảng P và S: Blowfish sử dụng một bảng P (chứa 18 phần tử) và 4 bảng S (mỗi bảng chứa 256 phần tử). Việc khởi tạo các bảng này là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến tính bảo mật của thuật toán.

 2. Khởi tạo khóa: Khóa được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu, vì vậy việc khởi tạo khóa rất quan trọng. Khóa được chia thành các khối 32-bit và sau đó được sử dụng để thay đổi bảng P và S.

 3. Mã hóa dữ liệu: Dữ liệu được chia thành các khối 64-bit và được mã hóa bằng cách sử dụng bảng P và S.

 4. Giải mã dữ liệu: Dữ liệu được giải mã bằng cách sử dụng khóa và bảng P và S đã được thay đổi.

 5. Tinh chỉnh khóa: Sau khi mã hóa hoặc giải mã một khối dữ liệu, khóa sẽ được thay đổi để tránh tấn công.

 6. Lặp lại quá trình: Các bước trên được lặp lại cho đến khi tất cả các khối dữ liệu được mã hóa hoặc giải mã.

Đây là các bước chính để thực hiện thuật toán Blowfish. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật của thuật toán, các bảng P và S cần được khởi tạo một cách an toàn và khóa cũng cần được tạo ra một cách ngẫu nhiên và an toàn.

Ý nghĩa của việc mã hóa và giải mã

Các thuật toán mã hóa và giải mã được sử dụng rộng rãi trong thực tế để bảo vệ thông tin quan trọng và cá nhân của người dùng trên các hệ thống mạng. Dưới đây là những ý nghĩa của các thuật toán mã hóa và giải mã trong thực tế:

 1. Bảo vệ thông tin: Các thuật toán mã hóa và giải mã giúp bảo vệ thông tin quan trọng tránh khỏi việc bị truy cập và đọc trộm từ bên ngoài. Chúng giúp mã hóa thông tin trước khi được gửi đi và giải mã khi đến đích, chỉ có những người được phép mới có thể truy cập được thông tin.

 2. Bảo vệ sự riêng tư: Các thuật toán mã hóa và giải mã giúp bảo vệ sự riêng tư của người dùng trên internet. Nhờ đó, người dùng có thể chia sẻ thông tin riêng tư của mình một cách an toàn, tránh khỏi việc bị đánh cắp hoặc lộ ra ngoài.

 3. Bảo vệ tài khoản ngân hàng: Các thuật toán mã hóa và giải mã giúp bảo vệ tài khoản ngân hàng của người dùng tránh khỏi việc bị truy cập trái phép. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến một cách an toàn và bảo mật.

 4. Bảo vệ thông tin trong các ứng dụng di động: Các thuật toán mã hóa và giải mã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng di động để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng giúp mã hóa thông tin nhạy cảm của người dùng trước khi được lưu trữ trong ứng dụng và giải mã khi cần thiết.

 5. Bảo vệ thông tin trong các ứng dụng web: Các thuật toán mã hóa và giải mã được sử dụng để bảo vệ thông tin của người dùng trên các ứng dụng web, giúp đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến và thông tin cá nhân của người dùng.

Kết luận

Mã hóa và giải mã là những công cụ quan trọng trong bảo mật thông tin. Chúng giúp bảo vệ các thông tin quan trọng của cá nhân và tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Trong thực tế, các thuật toán mã hóa như Caesar, Vigenere, RSA, Blowfish, AES và nhiều thuật toán khác được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng và hệ thống bảo mật thông tin, từ mật khẩu đăng nhập của người dùng đến dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp và chính phủ.

Tuy nhiên, việc sử dụng các thuật toán mã hóa không đảm bảo tuyệt đối an toàn, vì các hacker và tin tặc vẫn có thể tìm cách phá vỡ mã hóa thông tin. Do đó, việc sử dụng các thuật toán mã hóa cần được kết hợp với các biện pháp bảo mật khác như chính sách bảo mật, kiểm soát truy cập, giám sát hệ thống và giáo dục người dùng về các mối đe dọa an ninh mạng.

Tóm lại, các thuật toán mã hóa và giải mã là một phần quan trọng của bảo mật thông tin, giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuật toán này cần được kết hợp với các biện pháp bảo mật khác để đảm bảo tính an toàn tối đa cho dữ liệu./.

5 thoughts on “Thuật toán Mã hóa và Giải mã

 1. sklep online says:

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please
  share. Thanks! You can read similar text here: Ecommerce

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *