Thuật toán Insertion sort – Sắp xếp chèn

Lập trình C++

Thuật toán sắp xếp chèn thực hiện sắp xếp dãy số theo cách duyệt từng phần tử và chèn từng phần tử đó vào đúng vị trí trong mảng con(dãy số từ đầu đến phần tử phía trước nó) đã sắp xếp sao cho dãy số trong mảng sắp đã xếp đó vẫn đảm bảo tính chất của một dãy số tăng dần.

 1. Khởi tạo mảng với dãy con đã sắp xếp có k = 1 phần tử(phần tử đầu tiên, phần tử có chỉ số 0)
 2. Duyệt từng phần tử từ phần tử thứ 2, tại mỗi lần duyệt phần tử ở chỉ số i thì đặt phần tử đó vào một vị trí nào đó trong đoạn từ [0…i] sao cho dãy số từ [0…i] vẫn đảm bảo tính chất dãy số tăng dần. Sau mỗi lần duyệt, số phần tử đã được sắp xếp k trong mảng tăng thêm 1 phần tử.
 3. Lặp cho tới khi duyệt hết tất cả các phần tử của mảng.

Ví dụ về thuật toán:

Hàng đầu tiên mô phỏng trạng thái ban đầu của mảng(dãy số chưa sắp xếp). Từ hàng thứ 2 trở đi, ta tìm chèn số đang xét vào vị trí thích hợp để đảm bảo dãy số vẫn tăng dần. Và khi lặp hết tất cả các số trong mảng, ta có trạng thái đã sắp xếp ở hàng cuối cùng.

Code tham khảo: 

#include <iostream>
using namespace std;
/* Hàm sắp xếp sử dụng thuật toán sắp xếp chèn */
void insertionSort(int arr[], int n)
{
  int i, key, j;
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    key = arr[i];
    j = i-1;

    /* Di chuyển các phần tử có giá trị lớn hơn giá trị
    key về sau một vị trí so với vị trí ban đầu
    của nó */
    while (j >= 0 && arr[j] > key)
    {
      arr[j+1] = arr[j];
      j = j-1;
    }
    arr[j+1] = key;
  }
}
int main()
{
  int arr[] = {12, 19, 13, 15, 16};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  insertionSort(arr, n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << arr[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *