Sử dụng điều kiện ngắt để thoát khỏi các vòng lặp trong C++

Cô giáo dạy lập trình

Trong C++, chúng ta có thể sử dụng các điều kiện ngắt để thoát khỏi các vòng lặp. Các điều kiện ngắt bao gồm break, continue và return.

break: Dùng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức và chương trình tiếp tục thực hiện câu lệnh tiếp theo sau vòng lặp. Ví dụ:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 5) {
  break;
 }
 cout << i << " ";
}
// Output: 0 1 2 3 4

continue: Dùng để bỏ qua các lần lặp tiếp theo trong vòng lặp và tiếp tục vòng lặp với lần lặp tiếp theo. Ví dụ:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 5) {
  continue;
 }
 cout << i << " ";
}
// Output: 0 1 2 3 4 6 7 8 9

return: Dùng để kết thúc hàm ngay lập tức và trả về giá trị nếu có. Nếu hàm không trả về giá trị nào, chỉ sử dụng return; để kết thúc hàm. Ví dụ:

int search(int arr[], int n, int x) {
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  if (arr[i] == x) {
   return i;
  }
 }
 return -1;
}

Trong ví dụ trên, nếu giá trị x được tìm thấy trong mảng arr, hàm sẽ trả về chỉ số đầu tiên của x trong mảng. Nếu x không được tìm thấy trong mảng, hàm sẽ trả về -1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *