Pascal: Tìm tích các chữ số của số có 3 chữ số

Lập trình Pascal

Bài toán: Nhập số nguyên dương N là số có 3 chữ số. Tìm tích các chữ số của N

Với bài toán trên, Chúng ta nhập số nguyên dương N từ bàn phím, sau đó tách các chữ số của N bằng cách lấy phần dư của N khi chia cho 10 và chia N cho 10 để loại bỏ chữ số vừa lấy. Cuối cùng, tính tích các chữ số của N bằng cách nhân các chữ số vừa tách được ở trên với nhau và xuất kết quả ra màn hình.

program TichChuSo;
var
  N, tich: integer;
  hangTram, hangChuc, hangDonVi: integer;
begin
  write('Nhap so nguyen duong N: ');
  readln(N);

  hangTram := N div 100;
  N := N mod 100;
  hangChuc := N div 10;
  hangDonVi := N mod 10;

  tich := hangTram * hangChuc * hangDonVi;

  writeln('Tich cac chu so cua N la: ', tich);
  readln;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *