Liệt kê các phần tử của mảng 2 chiều

Lập trình C++

Bài 1. Liệt kê các phần tử của mảng 2 chiều (m dòng, n cột). Ví dụ:

MAXBN.INP

MAXBN.OUT

3 2

6 4 5

7 2 4

6 4 5

7 2 4

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("LIETKE.INP","r",stdin);
  freopen("LIETKE.OUT","w",stdout);
  int m, n, a[1000][1000];
  cin >> m >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++)
      cin >> a[i][j];
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *