Kiểm tra tính chẵn / lẻ của một số nguyên

Lập trình C++

Bài toán:

Nhập số nguyên dương x, kiểm tra xem x là số chẵn hay số lẻ?

Ví dụ:

CHANLE.INP

CHANLE.OUT

45

LE

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("CHANLE.INP","r",stdin);
  freopen("CHANLE.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  if (n % 2 == 0) cout << "CHAN";
  else cout << "LE";
  return 0;
}


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *