In ra các ước của một số nguyên dương n với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím)

Thuật Toán:

– Cho biến i chạy từ 1 đến n. Nếu n chia hết cho i thì in ra i.

Program timUoc;
uses crt;
Var n, i: integer;
Begin
    clrscr;
    Write('Nhap so n ='); readln(n);
    For i:=1 to n do if n mod i = 0 then write(i:3,',');
    readln
end.

Nhận xét: Chương trình trên có hai điểm yếu:

– In dư một dấu phẩy ở cuối dãy các ước.

– Khi n = 0 thì không in một số nào trong khi mọi số đều là ước của 0.

Hãy tìm cách khắc phục yếu điểm này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *