Hàm INDEX và hàm MATCH trong MS Excel được sử dụng như thế nào?

Hàm INDEX và hàm MATCH là hai hàm cũng có ứng dụng khá phổ biến trong các kỳ thi cũng như trong thực tế sử dụng các tình huống thực tế với Excel. Hai hàm này thông thường được kết hợp với nhau một cách linh hoạt và cũng có thể sử dụng thay thế cho cặp hàm VLOOKUPhàm HLOOKUP. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai hàm này nhé.

Tùy theo hoàn cảnh thực tế, ta có thể sử dụng một trong hai cấu trúc sau:

= INDEX(Array, Row_Num, [Column_num])

= INDEX (Reference, Row_Num, [Column_num], [Area_num])

Trong đó: 

– Array: Mảng hoặc có thể hiểu là vùng dữ liệu

– Row_num: Số lượng dòng tính từ dòng đầu tiên của Array đến dòng chứa giá trị cần tìm kiếm

– Column_num: Số lượng cột tính từ cột đầu tiên của Array đến cột chứa trị cần tìm kiếm

– Area_num: Chọn 1 vùng dữ liệu để tham chiếu tại đó trả về sự giao nhau giữa dòng và cột

– Row_num và Column_num giao nhau sẽ xác định được ô cần tìm là ô nào

Theo Microsoft thì “Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này.”

Cấu trúc của hàm Match như sau:

MATCH (lookup value, lookup array, [match type])

Xét lại ví dụ của hàm VLOOKUPhàm HLOOKUP, ở đây chúng ta sử dụng hai hàm kết hợp INDEX và MATCH để thay thế VLOOKUP và HLOOKUP:

Với cột Phòng ban ta sử dụng công thức sau:

=INDEX($J$5:$L$5,MATCH(LEFT(B4,1),$J$4:$L$4,0))

Với cột “Phụ cấp” ta sử dụng công thức sau:

=INDEX($J$8:$J$12,MATCH(E4,$I$8:$I$12,0))

Qua đây các bạn có thể thấy nếu hiểu và sử dụng thành thao Index và Match chúng ta hoàn toàn có thể không cần sử dụng đến VLOOKUP và HLOOKUP.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích đối với bạn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *