Các phép toán và toán tử trong Python

Trong Python, có nhiều phép toán và toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán khác nhau. Dưới đây là một số toán tử cơ bản trong Python:

Các phép toán số học

 • (+) toán tử cộng: thực hiện phép cộng hai số.
 • (-) toán tử trừ: thực hiện phép trừ hai số.
 • (*) toán tử nhân: thực hiện phép nhân hai số.
 • (/) toán tử chia: thực hiện phép chia hai số.
 • (%) toán tử chia lấy dư: trả về phần dư của phép chia hai số.
 • (//) toán tử chia lấy phần nguyên: trả về phần nguyên của phép chia hai số.
 • (**) Toán tử lũy thừa: thực hiện phép lũy thừa

Toán tử so sánh

 • (>) toán tử lớn hơn: trả về True nếu số bên trái lớn hơn số bên phải, ngược lại trả về False.
 • (<) toán tử nhỏ hơn: trả về True nếu số bên trái nhỏ hơn số bên phải, ngược lại trả về False.
 • (>=) toán tử lớn hơn hoặc bằng: trả về True nếu số bên trái lớn hơn hoặc bằng số bên phải, ngược lại trả về False.
 • (<=) toán tử nhỏ hơn hoặc bằng: trả về True nếu số bên trái nhỏ hơn hoặc bằng số bên phải, ngược lại trả về False.
 • (==) toán tử bằng: trả về True nếu số bên trái bằng số bên phải, ngược lại trả về False.
 • (!=) toán tử khác: trả về True nếu số bên trái khác với số bên phải, ngược lại trả về False.

Toán tử logic

 • (and) toán tử và: trả về True nếu cả hai biểu thức đều là True, ngược lại trả về False.
 • (or) toán tử hoặc: trả về True nếu ít nhất một trong hai biểu thức là True, ngược lại trả về False.
 • (not) toán tử phủ định: đảo ngược giá trị của biểu thức.

Toán tử gán

 • (=) toán tử gán: gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (+=) toán tử cộng và gán: thực hiện phép cộng và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (-=) toán tử trừ và gán: thực hiện phép trừ và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (*=) toán tử nhân và gán: thực hiện phép nhân và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (/=) toán tử chia và gán: thực hiện phép chia và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (%=) toán tử chia lấy dư và gán: thực hiện phép chia lấy dư và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.
 • (//=) toán tử chia lấy phần nguyên và gán: thực hiện phép chia lấy phần nguyên và gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái.

Toán tử khác

 • (in) toán tử nằm trong: trả về True nếu giá trị của biểu thức bên trái nằm trong biểu thức bên phải.
 • (not in) toán tử không nằm trong: trả về True nếu giá trị của biểu thức bên trái không nằm trong biểu thức bên phải.
 • (is) toán tử đồng nhất: trả về True nếu hai biểu thức có cùng địa chỉ bộ nhớ.
 • (is not) toán tử khác nhau: trả về True nếu hai biểu thức không có cùng địa chỉ bộ nhớ.

Trên đây là một số toán tử cơ bản trong Python. Việc hiểu và sử dụng đúng các toán tử này sẽ giúp bạn thực hiện các phép toán một cách chính xác và hiệu quả.

Bài tập cơ bản

Dưới đây là 20 bài tập cơ bản về các phép toán trong Python để bạn rèn luyện kỹ năng làm việc với các toán tử và biểu thức:

 1. Viết chương trình để tính tổng của hai số nguyên và in ra kết quả.
 2. Viết chương trình để tính hiệu của hai số nguyên và in ra kết quả.
 3. Viết chương trình để tính tích của hai số nguyên và in ra kết quả.
 4. Viết chương trình để tính thương của hai số nguyên và in ra kết quả.
 5. Viết chương trình để tính phần dư của phép chia hai số nguyên và in ra kết quả.
 6. Viết chương trình để tính lũy thừa của một số nguyên (x mũ y) và in ra kết quả.
 7. Viết chương trình để tính căn bậc hai của một số nguyên và in ra kết quả.
 8. Viết chương trình để tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên và in ra kết quả.
 9. Viết chương trình để tạo một máy tính đơn giản thực hiện các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) với hai số được người dùng nhập vào và hiển thị kết quả.
 10. Viết chương trình để tính diện tích của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng, sau đó in ra kết quả.
 11. Viết chương trình để tính chu vi của hình tròn khi biết bán kính và in ra kết quả.
 12. Viết chương trình để chuyển đổi nhiệt độ từ độ Celsius sang độ Fahrenheit và in ra kết quả.
 13. Viết chương trình để tính trung bình của một danh sách các số và in ra kết quả.
 14. Viết chương trình để tính tổng của các số từ 1 đến n (n là một số nguyên dương được người dùng nhập vào) sử dụng vòng lặp và in ra kết quả.
 15. Viết chương trình để tính chu vi và diện tích của tam giác khi biết độ dài ba cạnh và in ra kết quả.
 16. Viết chương trình để tính tỷ lệ phần trăm của một số so với một số khác và in ra kết quả.
 17. Viết chương trình để giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 và in ra kết quả.
 18. Viết chương trình để tính tỷ lệ BMI (Body Mass Index) khi biết cân nặng (kg) và chiều cao (m) của một người, sau đó in ra kết quả và đánh giá tình trạng sức khỏe.
 19. Viết chương trình để tính lãi suất đơn giản của một khoản vay khi biết số tiền vay, lãi suất hàng năm và thời gian vay (số năm) và in ra kết quả.
 20. Viết chương trình để tính chu vi và diện tích của hình tròn khi biết đường kính và in ra kết quả.

Những bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với các phép toán cơ bản và cách sử dụng chúng trong Python.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *