Các kiểu dữ liệu trong Python

Các kiểu dữ liệu trong Python

Python hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm:

 1. Kiểu số (Numeric types):

  • Integer (int): các số nguyên, ví dụ: 1, 2, 3, -4, 0, …

  • Float (float): các số thực, ví dụ: 1.0, 3.14, -2.5, …

  • Complex (complex): các số phức, ví dụ: 3 + 2j, 1 – 4j, …

 2. Kiểu chuỗi (String): các chuỗi ký tự, được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Ví dụ: ‘hello’, “world”, ‘123’, “3.14”, …

 3. Kiểu logic (Boolean): có hai giá trị True (đúng) và False (sai).

 4. Kiểu danh sách (List): được định nghĩa bằng cặp dấu ngoặc vuông [] và có thể chứa các phần tử khác nhau, bao gồm cả kiểu số, chuỗi, logic và các kiểu dữ liệu khác. Kiểu dữ liệu này các bạn có thể hiểu sâu hơn trong bài viết chúng tôi về Kiểu dữ liệu danh sách (list) trong Python

 5. Kiểu tuple: tương tự như kiểu danh sách nhưng được định nghĩa bằng cặp dấu ngoặc đơn () và không thể thay đổi các phần tử.

 6. Kiểu từ điển (Dictionary): được định nghĩa bằng cặp dấu ngoặc nhọn {} và bao gồm các cặp key-value.

 7. Kiểu set: được định nghĩa bằng cặp dấu ngoặc nhọn {} và không chứa các phần tử trùng lặp.

Trong Python, kiểu dữ liệu được xác định tự động khi bạn gán một giá trị cho một biến. Bạn cũng có thể sử dụng hàm type() để xác định kiểu dữ liệu của một đối tượng.

Kiểu bộ (tuple) trong Python

Trong Python, tuple là một kiểu dữ liệu không thay đổi (immutable) và cho phép lưu trữ nhiều giá trị khác nhau trong một biến. Tuple được viết trong cặp dấu ngoặc tròn () và các giá trị được phân cách bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

t = (1, 'hello', 3.14, True)

Tuple có thể được truy cập giống như list, bằng cách sử dụng chỉ mục (index) hoặc slicing. Tuy nhiên, tuple không thể thay đổi giá trị sau khi đã được khởi tạo.

Ví dụ:

t = (1, 'hello', 3.14, True)
print(t[0]) # 1
print(t[1:3]) # ('hello', 3.14)
t[0] = 2 # lỗi TypeError

Kiểu từ điển (Dictionary) trong Python

Kiểu từ điển (Dictionary) trong Python là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ và truy cập dữ liệu dưới dạng cặp key-value (khóa – giá trị). Tương tự như các từ điển trong thực tế, từ điển trong Python cũng cho phép bạn tra cứu giá trị thông qua khóa (key) tương ứng. Các key trong từ điển phải là duy nhất và không thay đổi, còn các giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong Python.

Cú pháp để tạo một từ điển trong Python là sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn {} và định nghĩa các cặp key-value bên trong dấu ngoặc nhọn đó, được phân tách bởi dấu phẩy. Ví dụ:

# tạo một từ điển gồm các quốc gia và thủ đô tương ứng
countries = {'Vietnam': 'Hanoi', 'USA': 'Washington D.C.', 'Japan': 'Tokyo'}

Để truy cập vào giá trị của một key trong từ điển, chúng ta sử dụng cú pháp dictionary_name[key]. Ví dụ:

# truy cập vào thủ đô của Việt Nam
capital = countries['Vietnam']
print(capital) # output: Hanoi

Nếu key không tồn tại trong từ điển, Python sẽ raise ra một lỗi KeyError. Để tránh lỗi này, ta có thể sử dụng phương thức get() hoặc kiểm tra sự tồn tại của key trong từ điển bằng toán tử in. Ví dụ:

# sử dụng phương thức get để truy cập vào giá trị của key không tồn tại
capital = countries.get('France', 'Not found')
print(capital) # output: Not found

# kiểm tra sự tồn tại của key trong từ điển
if 'Vietnam' in countries:
  print('Vietnam is in the dictionary')
else:
  print('Vietnam is not in the dictionary')

Từ điển trong Python cũng cho phép ta thực hiện các thao tác như thêm hoặc cập nhật giá trị cho một key đã có trong từ điển, xóa một key khỏi từ điển, hoặc truy cập vào các key và giá trị của từ điển.

Kiểu set trong Python

Set là một kiểu dữ liệu trong Python, giống như list và tuple. Set là một tập hợp các phần tử không trùng lặp và không có thứ tự. Các phần tử trong set được cách nhau bởi dấu phẩy và được bao bọc trong cặp ngoặc nhọn {}.

Ví dụ:

# Tạo một set
my_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# In ra set
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}

Set hỗ trợ các phép toán tập hợp như union (hợp), intersection (giao), difference (hiệu), symmetric difference (hiệu đối xứng).

Ví dụ:

# Tạo hai set
set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4, 5, 6, 7}

# Hợp hai set
union_set = set1.union(set2)
print(union_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

# Giao hai set
intersection_set = set1.intersection(set2)
print(intersection_set) # Output: {3, 4, 5}

# Hiệu hai set
difference_set = set1.difference(set2)
print(difference_set) # Output: {1, 2}

# Hiệu đối xứng hai set
symmetric_difference_set = set1.symmetric_difference(set2)
print(symmetric_difference_set) # Output: {1, 2, 6, 7}

Set cũng hỗ trợ các phương thức như add() (thêm phần tử), remove() (xóa phần tử), discard() (xóa phần tử nếu có), pop() (xóa phần tử bất kỳ) và clear() (xóa toàn bộ phần tử trong set).

Ví dụ:

# Tạo một set
my_set = {1, 2, 3, 4, 5}

# Thêm phần tử vào set
my_set.add(6)
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

# Xóa phần tử trong set
my_set.remove(6)
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}

# Xóa phần tử trong set nếu có
my_set.discard(6)
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}

# Xóa phần tử bất kỳ trong set
my_set.pop()
print(my_set) # Output: {2, 3, 4, 5}

# Xóa toàn bộ phần tử trong set
my_set.clear()
print(my_set) # Output: set()

Set cũng có thể được tạo bằng cách chuyển đổi một list hoặc tuple sử dụng hàm set().

Ví dụ:

# Tạo một list
my_list = [1, 2, 3

Kết luận

Các kiểu dữ liệu trong Python cho phép chúng ta lưu trữ và xử lý các loại dữ liệu khác nhau một cách dễ dàng và linh hoạt. Mỗi kiểu dữ liệu có những đặc điểm và tính năng riêng, cho phép chúng ta lựa chọn và sử dụng phù hợp với yêu cầu của mỗi tình huống lập trình cụ thể.

Ví dụ, kiểu list cho phép lưu trữ một danh sách các giá trị theo thứ tự, kiểu tuple cho phép lưu trữ một bộ giá trị không thay đổi và có tính bảo mật hơn, kiểu dictionary cho phép lưu trữ các giá trị dưới dạng cặp key-value và kiểu set cho phép lưu trữ một tập hợp các giá trị duy nhất.

Việc lựa chọn và sử dụng các kiểu dữ liệu phù hợp không chỉ giúp chúng ta tối ưu hóa hiệu suất và tăng tính hiệu quả của chương trình mà còn giúp chúng ta dễ dàng bảo trì và mở rộng chương trình trong tương lai./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *