Các hàm toán học trong Excel

Excel cung cấp một loạt các hàm toán học khác nhau để giúp bạn thực hiện các tính toán phức tạp. Dưới đây là một số hàm toán học phổ biến trong Excel:

 1. Hàm SUM: Tính tổng các giá trị được chọn hoặc được chỉ định. Ví dụ: =SUM(A1:A10)

 2. Hàm AVERAGE: Tính trung bình cộng của các giá trị được chọn hoặc được chỉ định. Ví dụ: =AVERAGE(A1:A10)

 3. Hàm MAX: Tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi. Ví dụ: =MAX(A1:A10)

 4. Hàm MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi. Ví dụ: =MIN(A1:A10)

 5. Hàm COUNT: Đếm số lượng giá trị trong một phạm vi. Ví dụ: =COUNT(A1:A10)

 6. Hàm IF: Trả về một giá trị nếu điều kiện được xác định là đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai. Ví dụ: =IF(A1>10,”Lớn hơn 10″,”Nhỏ hơn hoặc bằng 10″)

 7. Hàm ROUND: Làm tròn một số đến một số chữ số cụ thể. Ví dụ: =ROUND(A1,2)

 8. Hàm ABS: Trả về giá trị tuyệt đối của một số. Ví dụ: =ABS(-10)

 9. Hàm SQRT: Trả về căn bậc hai của một số. Ví dụ: =SQRT(25)

 10. Hàm POWER: Trả về một số được nâng lên một lũy thừa cụ thể. Ví dụ: =POWER(2,3) (2 lũy thừa 3 bằng 8)

 11. Hàm LOG: Trả về giá trị logarithm cơ số 10 của một số. Ví dụ: =LOG(100) (trả về giá trị 2, vì 10 mũ 2 bằng 100)

 12. Hàm EXP: Trả về e mũ một số cụ thể. Ví dụ: =EXP(1) (trả về giá trị xấp xỉ của số e)

 13. Hàm SIN: Trả về giá trị sin của một góc. Ví dụ: =SIN(90) (trả về giá trị 1, vì sin của góc 90 độ bằng 1)

 14. Hàm COS: Trả về giá trị cos của một góc. Ví dụ: =COS(90) (trả về giá trị 0, vì cos của góc 90 độ bằng 0)

 15. Hàm TAN: Trả về giá trị tan của một góc. Ví dụ: =TAN(45) (trả về giá trị 1, vì tan của góc 45 độ bằng 1)

 16. Hàm ASIN: Trả về giá trị arcsin của một số. Ví dụ: =ASIN(0.5) (trả về giá trị 30 độ, vì sin của góc 30 độ bằng 0.5)

 17. Hàm ACOS: Trả về giá trị arccos của một số. Ví dụ: =ACOS(0.5) (trả về giá trị 60 độ, vì cos của góc 60 độ bằng 0.5)

 18. Hàm ATAN: Trả về giá trị arctan của một số. Ví dụ: =ATAN(1) (trả về giá trị 45 độ, vì tan của góc 45 độ bằng 1)

 19. Hàm ROUNDUP: Làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: =ROUNDUP(3.5,0) (trả về giá trị 4)

 20. Hàm ROUNDDOWN: Làm tròn một số xuống đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.5,0) (trả về giá trị 3)

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều hàm toán học có sẵn trong Excel. Các hàm này có thể được kết hợp với nhau để thực hiện các tính toán phức tạp hơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *