Bài toán tìm số hoàn chỉnh với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán: Một số có tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó được gọi là số hoàn chỉnh.

Ví dụ: 6 có các ước nhỏ hơn nó là 1, 2, 3. Tổng là 1 + 2 + 3 = 6. Viết chương trình xét xem một số n được nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh không.

Thuật toán:

– Dùng biến n lưu số cần xét.

– Biến S có giá trị ban đầu bằng 0.

– Cho i chạy từ 1 đến n-1. nếu i là ước của n thì cộng thêm i vào S.

– Nếu S = n thì S là số hoàn chỉnh.

Program So_Hoan_Chinh;
uses crt;
var n, i, s: integer;
begin
   write('nhap so n: ');readln(n);
   s:=0;
   for i:= 1 to n -1 do if n mod i = 0 then s:=s+i;
   if s = n then write(n, ' la so hoan chinh')
   else writeln(n, ' khong phai la so hoan chinh');
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *