Đào tạo Tin học trực tuyến

Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website


Trong những năm gần đây, HTML5 đã và đang phát triển rầm rộ, chiếm đại đa phần các website trên thế giới. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số thẻ và Type quan trọng khi sử dụng HTML5 trong quá trình thiết kế website...

Một số thẻ cơ bản

<article>    Xác định một phần độc lập của nội dung tài liệu, như một blog entry hoặc newspaper article

<aside >    Xác định một phần nội dung mà chỉ hơi liên quan tới phần còn lại của trang

<audio>    Xác định một audio file

<canvas>    Được sử dụng để trả lại các đồ họa bitmap động, như các đồ thị hoặc các game

<command>    Xác định một lệnh mà người sử dụng có thể gọi

<datalist>    Cùng với một thuộc tính list mới cho input có thể được sử dụng để tạo các hộp combo

<details>    Xác định thông tin bổ sung hoặc điều khiển mà người sử dụng có thể yêu cầu.

<embed>    Định nghĩa nội dung tương tác ngoại vi hoặc plugin

<figure>    Xác định một phần luồng (flow) nội dung tự chứa, đặc biệt được tham chiếu như là một đơn vị từ dòng chính của tài liệu.

<footer>    Xác định một footer cho một khu vực và có thể chứa thông tin về tác giả, bản quyền, …

<header>    Xác định một nhóm các chỉ dẫn giúp đỡ hoặc điều hướng

<hgroup>    Xác định header cho một khu vực

<keygen>    Xác định điều khiển cho thế hệ key pair.

<mark>    Xác định một sự chạy của văn bản trong một tài liệu được đánh dấu hoặc làm nổi bật cho mục đích tham chiếu, do sự liên quan của nó tới context khác.

<meter>    Xác định một sự ước lượng, ví dụ: phần trăm sử dụng đĩa

<nav>    Xác định một khu vực của tài liệu đã dự định để điều hướng

<output>    Xác định một số kiểu đầu ra, như từ một phép tính được thực hiện thông qua scripting.

<progress>    Xác định một sự kết thúc của một task, như việc tải về hoặc khi thực hiện một loạt các hoạt động đắt đỏ

<ruby>    Cùng với thẻ <rt> và <rp> cho phép đánh dấu ruby annotations.

<section>    Biểu diễn một tài liệu hoặc khu vực ứng dụng chung

<time>    Xác định một ngày và/hoặc thời gian

<video>    Xác định một video file

<wbr>    Xác định một dòng ngắt

Thuộc tính type của phần tử input:

color    Bộ chọn màu, mà có thể được biểu diễn bởi bảng chọn màu.

date    Bộ chọn cho ngày theo lịch

datetime-local    Ngày và thời gian hiển thị, không có thiết lập hoặc chỉ dẫn về Timezone

datetime    Ngày và thời gian đầy đủ, bao gồm một Timezone

email    Kiểu đầu vào nên là một email

month    Bộ chọn cho một ngày trong một năm đã cho

number    Một trường chỉ chứa giá trị số

range    Bộ chọn giá trị số trong một dãy giá trị, mường tượng như là một con trượt.

search    Một khái niệm để cung cấp cho một phương tiện tìm kiếm. Ví dụ, thanh tìm kiếm ở đầu một trình duyệt

tel    Kiểu đầu vào nên là số điện thoại

time    Bộ chỉ dẫn và bộ chọn thời gian, không có thông tin Timezone

url    Kiểu đầu vào nên là kiểu URL

week    Bộ chọn cho một tuần trong một năm đã cho.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận