Đào tạo Tin học trực tuyến

Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng


Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế trang đăng ký người sử dụng, về cơ bản thì trang này cũng tương tự như trang Login (đăng nhập) của người sử dụng.... Bạn có thể Copy và sửa chữa lại cho đầy đủ các nội dung. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện code phần Route, LoginController và xây dựng view Register.

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem hướng dẫn chi tiết

Phần thực hành

Route

Route::get('register', 'LoginController@register');
Route::post('register', 'LoginController@postRegister');

LoginController

    public function register(){
        return view('home.register');
    }

View register.blade.php

@extends('layout.master')
@section('content')
	<div class="panel panel-default">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Đăng ký</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
			<div class="col-md-7 col-md-offset-2">
				@if($errors->any())
					<div class="alert alert-danger">
						@foreach($errors->all() as $err)
							<li> {{$err}} </li>
						@endforeach
					</div>
				@endif
				@if(session('thongbao'))
					<div class="alert alert-success">
						{{ session('thongbao') }}
					</div>
				@endif

				<form action="register" method="POST">
					@csrf()

					<div class="form-group">
						<label for="name">Họ và tên</label>
						<input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Nhập họ và tên">
					</div>
				
					<div class="form-group">
						<label for="Email">Email</label>
						<input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Nhập Email">
					</div>

					<div class="form-group">
						<label for="Password">Password</label>
						<input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Nhập Password">
					</div>
					
					<div class="form-group">
						<label for="Password">Nhập lại Password</label>
						<input type="password" class="form-control" name="password_confirm" placeholder="Nhập lại Password">
					</div>					

					<button type="submit" class="btn btn-default pull-right">Đăng ký</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
@endsection

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Nguyễn Đình Nhâm
Nguyễn Đình Nhâm 3 tháng trước

Chưa có bài mới ah Thầy Thành ơi. Em đang theo dõi rất sát series của Thầy. Mong Thầy cố gắng ra bài tiếp nhé. Thanks a lot !

Thành Đỗ
Thành Đỗ 3 tháng trước

Uh. cơ bản là ít người xem quá và thời gian này mình cũng đang bận. Sẽ cố gắng hoàn thành seri bài giảng về Laravel 5.6