Đào tạo Tin học trực tuyến

Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website


Để thêm một số chức năng mới cho website, trong video này chúng ta sẽ bổ sung thêm bảng comments và thêm cột cho bảng users. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phân quyền cho website với 2 cấp độ đơn giản là admin và người đăng ký có quyền comments trên website....

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem hướng dẫn chi tiết

Phần thực hành

Bảng users

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('password');
      $table->string('avatar')->nullable();
      $table->integer('level')->default(2);
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}

Bảng comments

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCommentsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->text('content');
      $table->integer('newsid')->unsigned();
      $table->foreign('newsid')
         ->references('id')->on('news')
         ->onDelete('cascade');
      $table->integer('usersid')->unsigned();
      $table->foreign('usersid')
         ->references('id')->on('users')
         ->onDelete('cascade');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('comments');
  }
}

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận