Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login


Trong nội dung này, chúng ta sẽ thiết kế một trang đăng nhập hệ thống quản trị website bắt đầu từ Route, cách tạo Controller, thiết kế view Login cho hệ thống. Ở đây, chúng ta cũng thêm đường link URL cho Layout Master để liên kết đến trang Login trên toàn trang. Xem chi tiết ở liên kết dưới đây:

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem chi tiết

Phần thực hành

Route:

Route::get('login', 'LoginController@login');
Route::post('login', 'LoginController@postLogin');

LoginController:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class LoginController extends Controller
{
  public function login(){
  	return view('home.login');
  }
  public function postLogin(Request $request){
  	return dd($request);
  }
}

View Login:

@extends('layout.master')
@section('content')
	<div class="panel panel-default">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Đăng nhập hệ thống quản trị</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
			<div class="col-md-7 col-md-offset-2">
				<form action="login" method="POST">
					@csrf()
				
					<div class="form-group">
						<label for="Email">Email</label>
						<input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Nhập Email">
					</div>

					<div class="form-group">
						<label for="Password">Password</label>
						<input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Nhập Password">
					</div>

					<div class="checkbox">
						<label>
							<input type="checkbox" value="remember">
							Ghi nhớ đăng nhập
						</label>
					</div>	

					<button type="submit" class="btn btn-default pull-right">Đăng nhập</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
@endsection

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận