Đào tạo Tin học trực tuyến

Laravel 5.6: Cài đặt và cấu hình với Laragon


Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách cấu hình và cài đặt Laravel 5.6 qua phần mềm Server ảo Laragon...

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem chi tiết hướng dẫn

Lưu ý: Cấu hình Laravel 5.6

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension

Với Composer, cài đặt bằng câu lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Tương tự với  Laravel phiên bản trước.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận