Lấy URL người dùng truy cập website của bạn với PHP


Trong bài viết lần trước, tôi đã hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ IP của người dùng khi truy cập vào Website. Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy URL của người dùng khi truy cập vào website của bạn.

Nghĩa là, khi người dùng truy cập vào website, họ vào địa chỉ nào trên website của bạn chúng ta hoàn toàn có thể biết được họ truy cập vào trang nào. 

Ví dụ: Trang chủ có địa chỉ: http://dothanhspyb.com

Trang category có địa chỉ: http://dothanhspyb.com/category/2-lap-trinh-tu-co-ban-den-nang-cao.html

Hay trang news có địa chỉ: http://dothanhspyb.com/news/5943-lay-dia-chi-ip-cua-khach-vieng-tham-website-voi-php.html.

Với hàm PHP mà tôi giới thiệu dưới đây, khách viếng thăm vào địa chỉ nào chúng ta hoàn toàn có thể lưu lại được địa chỉ mà họ truy cập. Từ đó lên số liệu phân tích, thống kê những địa chỉ hay nội dung nào mà họ quan tâm nhiều nhất (ngoài việc đo số lượng truy cập).

function getURL() {
  $pageURL = 'http'; 
  if (!empty($_SERVER['HTTPS'])) {
   if ($_SERVER['HTTPS'] == 'on') {
    $pageURL .= "s";
   }
  } 
  $pageURL .= "://"; 
  if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } 
  return $pageURL;
}

Ok.tiếp theo bạn dùng một biến để lưu lại địa chỉ mà người dùng đã truy cập:

$url_user = getURL();

Cuối cùng, lưu vào cơ sở dữ liệu là Ok.

Chúc các bạn thành công!


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận