Lấy địa chỉ IP của khách viếng thăm Website với PHP


Trong quá trình xây dựng website, việc thu thập thông tin của khách viếng thăm là một vấn đề giữ vai trò quan trọng. Từ đó, chúng ta có thể thống kê được địa chỉ IP nào thăm viếng website nhiều nhất (kể cả việc họ nhấn F5 liên tục tăng số lượt xem của bài viết)... :)

Hàm sau đây sẽ giúp bạn thực hiện công việc này:

function getRealIPAddress(){ 
  if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
    $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  }else if(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
    $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  }else{
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  }
  return $ip; 
}

Để lấy địa chỉ IP của người dùng chúng ta sử dụng biến để lưu lại: 

$ipuser = getRealIPAddress();

Bước còn lại là lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (tất nhiên cả đường dẫn mà khách đã truy cập)... 

Chúc các bạn thành công!


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Thành Đỗ
Thành Đỗ 2 tháng trước

Lấy địa chỉ IP của khách viếng thăm Website với PHP