Đào tạo Tin học trực tuyến

Lấy ảnh đầu tiên trong bản tin làm ảnh đại diện với PHP


Ảnh đại diện cho mỗi bài viết giữ vai trò quan trọng, để có được hình ảnh này thông thường chúng ta có một cột dữ liệu riêng để lưu trữ URL của file ảnh đại diện. Trong trường hợp bài viết không có ảnh đại diện, chúng ta cần xử lý như thế nào?

Thông thường, lập trình viên cho website sẽ sử dụng ba phương án: nếu tồn file ảnh đại diện thì sẽ lấy làm ảnh đại diện; nếu không tồn tại thì lấy một ảnh khác để thay thế; lấy một ảnh đầu tiên của bài viết để làm ảnh đại diện. Với phương án thứ ba này, chúng ta có thể sử dụng hàm sau, trường hợp không thể tìm được file ảnh trong nội dung (Content) sẽ trả về giá trị Null (' '):

function get_firstimage( $contents ){
   if( preg_match('/< *img[^>]*src *= *["\']?([^"\']*)/i', $contents, $img) ){
      return $img[1];
   }else{
      return '';
   }
}

Ok. Vậy là chúng ta đã xử lý xong vụ thiếu ảnh đại diện cho bài viết.

Chúc các bạn thành công!


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Thành Đỗ
Thành Đỗ 4 tháng trước

Lấy ảnh đầu tiên trong bản tin làm ảnh đại diện với PHP