Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)


Cập nhật: 2 năm trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 4. Thiết kế Form, Xử lý dữ liệu Bảng Học kỳ (select, insert, update, delete)

   Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình và cài đặt Wordpress

   Cài đặt công cụ lập trình Adobe Dreamweaver CC 2018

   Tìm hiểu về Database Query Builder trong Laravel

   Tại sao bạn phải hiểu và có kỹ năng về lập trình hướng đối tượng?

   XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 15. Hoàn thiện phần mềm Giới thiệu demo hoàn chỉnh


Trên cơ sở class Database đã xây dựng trong nội dung hướng dẫn gần đây, chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một Website tin tức theo phương pháp lập trình hướng đối tượng-mysqli (Object-Oriented). Thông qua việc xây dựng Webiste tin tức và các bài hướng dẫn chúng tôi đã thực hiện, các bạn có thể có đủ kỹ năng để xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Web với ngôn ngữ lập trình PHP và CSDL MySql theo phương pháp và nền tảng mới nhất trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung hướng dẫn bao gồm:

Bài 1. Phân tích, thiết kế hệ thống xây dựng Website tin tức

Bài 2. Xây dựng CSDL, thiết lập giao diện cho Website.

Bài 3. Xây dựng menu phải và trang chủ của Website

Bài 4. Xây dựng trang hiển thị các bản tin theo nhóm tin.

Bài 5. Xây dựng trang hiển thị bản tin chi tiết trên Website.

Bài 6. Xây dựng trang đăng nhập Website (login.php và logout.php)

Bài 7. Chuẩn bị cho việc xử lý dữ liệu. Vấn đề bảo m