Đào tạo Tin học trực tuyến

Video background: Vườn hoa, cây cảnh, vườn rau,... Khóm hoa bên đường


Một số hình ảnh được ghi lại dành cho dự án các dự án Video của bạn. Khi thực hiện các bản nhạc Karaoke hay cần minh họa một vấn đề gì, thông thường cần có một số background. Đây cũng là một trong những background có thể sử dụng cho các dự án đó.

Vườn hoa, cây cảnh, vườn rau,... 

Khóm hoa bên đường:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận