Đào tạo Tin học trực tuyến

Lập trình Cơ sở dữ liệu Sql Server với Windows Form


Với 9 bài hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tự mình xây dựng được Cơ sở dữ liệu Sql Server; thực hiện việc đầy đủ các công việc thao tác với CSDL bằng ngôn ngữ lập trình C# với 4 cách khác nhau.

Có 4 cách tiếp cận với CSDL Sql Server:

1. Sử dụng câu lệnh Sql trực tiếp

2. Sử dụng các Stored Procedure được xây dựng trên Sql Server

3. Sử dụng LinQ To Sql để xử lý dữ liệu

4. Sử dụng Entity để xử lý dữ liệu

Click vào đây để xem 9 bài hướng dẫn chi tiết


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận